Konsesjon til vindkraftverk i Tysfjord

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Nordkraft Vind AS konsesjon til Sørfjorden vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Tysfjord. Basert på oppjusterte anslag, kan vindkraftverket gi inntil 320 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året. Det tilsvarer årsforbruket til om lag 16 000 husstander. Samtidig har departementet stadfestet NVEs avslag til Skogvatnet vindkraftverk i samme kommune.

- Mer fornybar kraftproduksjon er et mål for regjeringen. Konsesjonen til Sørfjorden kan gi et betydelig bidrag til ny fornybar kraftproduksjon i Nordland. Samtidig blir hensynet til utøvelsen av reindriften ivaretatt. Sørfjorden vindkraftverk har færre konflikter med allmenne hensyn enn det som vanlig er for et vindkraftverk av denne størrelsen. Jeg har lagt vekt på at Tysfjord kommune er positiv og at Sørfjorden vindkraftverk vil utnytte allerede eksisterende nettkapasitet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

NVEs vedtak om Sørfjorden vindkraftverk var påklaget av den svenske Samebyen Unna Tjerusj (Sörkaitum) som har beiterettigheter i området. Statskog SF påklaget avslaget på Skogvatnet. Sametinget hadde fremmet innsigelse til begge prosjektene.

Departementet har i behandlingen av klager og innsigelser avveid vindkraftverkenes negative påvirkning på reindrift og Norges folkerettslige forpliktelser. Det er gjennomført konsultasjoner med både samebyen og Sametinget. Med en plan for å ivareta utøvelsen av reindriften i anleggsperioden og en avtale om avbøtende tiltak i driftsperioden, kan hensynet til reindriften ivaretas på en betryggende måte slik at det kan gis konsesjon til Sørfjorden vindkraftverk.

Departementet har samtidig stadfestet NVEs vedtak om avslag på Skogvatnet vindkraftverk. Prosjektene konkurrerte om nettkapasiteten i området.  Departementet har lagt vekt på graden av miljøinngrep for de to søknadene. Sørfjorden vindkraftverk er planlagt etablert i direkte tilknytning til eksisterende kraftanlegg som dammer, veier og kraftledninger og har små konflikter med private og allmenne interesser ut over reindrift.

Vedtak