Krevende klima for opplyst handelsdebatt

I et innlegg 23. mars skriver Changemaker at de ønsker at norsk handelspolitikk tar hensyn til klimaforpliktelser. Jeg er enig – noe annet ville være uansvarlig. Kritikken som Changemaker kommer med av den internasjonale tjenestehandelsavtalen Tisa, er imidlertid ikke forankret i virkeligheten.

I Norge jobber åtte av ti arbeidstakere med tjenester. Forhandlinger om liberalisering av internasjonal handel med tjenester er derfor en handelspolitisk prioritering. Norge har konkurransedyktige selskaper og jobber innen skipsfart, offshore, telekom og andre tjenestenæringer som avhenger av åpne, ikke-diskriminerende rammeverk for handel. Derfor vil Tisa-avtalen være viktig for Norge. Derfor ønsker vi at forhandlingene gjenopptas så snart som mulig.

Det er ingen bestemmelser i Tisa som hindrer favorisering av fornybar over fossil energi. Norge ville aldri akseptert en slik bestemmelse. Norske forslag og posisjoner rundt Tisa og energirelaterte tjenester er tilgjengelig på regjeringen.no. Der vil dere også se at Tisa-avtalen ikke vil hindre norske myndigheters mulighet til å vedta lover og reguleringer på miljøområdet. Selskaper som skal levere tjenester i Norge må også i fremtiden oppfylle norske miljøkrav og tilfredsstille norske lover og regler. Dette gjelder både norske og utenlandske aktører.

Handelsforpliktelser må utformes slik at de tar hensyn til statenes behov for å gjennomføre en effektiv miljø- og klimapolitikk. Det er ingen motsetning mellom en friere verdenshandel og å løse miljøutfordringene. Tvert imot - handelsavtaler og miljøavtaler kan virke gjensidig støttende.

Misforståelser om Tisa og internasjonal handel spres dessverre raskt. I en tid hvor populisme og proteksjonisme utfordrer fundamentet for regelbasert internasjonalt samarbeid innen handel og klima, er det viktig ikke å la seg misbruke ved ukritisk å spre misforståelser. Sjelden har det vært viktigere å stå opp for internasjonalt samarbeid enn nå.