Kunnskapsinnhenting om elektroniske og internettbaserte løsninger for stemmegivning ved valg

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Rapporten om elektroniske og nettbaserte løsninger for stemmegivning vil være et viktig grunnlag når departementet skal vurdere om det er former for elektronisk stemmegivning som på sikt kan være aktuelle i Norge ved valg til kommunestyrer, fylkesting og Stortinget.

Oslo Economics og Norsk Regnesentral har på oppdrag fra departementet gjennomført en kunnskapsinnhenting om elektroniske og internettbaserte løsninger for stemmegivning. Dette er en del av departementets oppfølging av utredningen fra valglovutvalget.

Valglovutvalget konkluderte med at teknologien ikke er sikker nok til å innføre elektronisk stemming ved stortingsvalg og lokalvalg i Norge på nåværende tidspunkt. På bakgrunn av dette har regjeringen i forslag til ny valglov ikke foreslått å innføre elektronisk stemming.

Generelt er det svært god tilgjengelighet ved valg i Norge, men departementet ser at det er noen velgergrupper som har større utfordringer med å stemme enn andre. Det er viktig å bygge kunnskap om teknologisk utvikling og å ha oversikt over hvilke muligheter elektronisk stemming kan åpne for, for å kunne legge til rette for et langsiktig arbeid. 

Vil ha innspill og diskusjon

Departementet vil gå grundig gjennom kunnskapsinnhentingen for å vurdere om det er former for elektronisk stemmegivning som på sikt kan være aktuelle i Norge ved valg til folkevalgte forsamlinger. Etter høstens valg vil departementet invitere til et åpent fag- og innspillsmøte, der kunnskapsinnhentingen vil bli presentert og diskutert. På dette møtet vil brukergrupper, kommuner, sikkerhetsmyndigheter og andre interesserte kunne gi sine synspunkter på rapporten og på elektronisk stemming.

For å sikre bred enighet om måten valg gjennomføres på bør et langsiktig arbeid knyttet til elektronisk stemming forankres i Stortinget. Departementet vil komme tilbake til Stortinget for å redegjøre for status og hvilke muligheter for elektronisk stemming som fins. Departementet vil også vurdere om det bør gjennomføres forsøk med elektronisk stemmegivning enten i valglokalet eller over internett. Vi tar sikte på at en slik sak kan fremmes i løpet av 2024.

Bred oversikt over ulike former for elektronisk stemming

Kunnskapsinnhentingen omfatter ulike løsninger for elektronisk stemming som kan benyttes enten i valglokaler eller til å stemme over internett ved valg til folkevalgte forsamlinger. Rapporten analyserer i hvilken grad de ulike løsningene oppfyller kriterier for sikkerhet, transparens og etterprøvbarhet og brukervennlighet og inkludering. I rapporten gjøres det også en vurdering av ressursbruk. For å ha et sammenligningsgrunnlag er også dagens papirbaserte system tatt med i analysene.