Auksjon av laksevekst skjer 27. september

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Oppdretterne kan fra onsdag 27. juli melde seg på til årets auksjon av nye laksetillatelser, som blir holdt 27. september.

Denne saken er utdatert. Oppdatert informasjon om dato for auksjon finner du her

– Havbruksnæringen er av stor betydning for norsk matproduksjon og verdiskaping, og skaper trygge arbeidsplasser i kystsamfunn fra nord til sør. Regjeringen vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte eksportinntekter. Ved å tildele vekst med både fastpris og auksjon, har vi et godt system som sikrer inntekter til staten og kommunesektoren, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Seks prosent  

Regjeringen har lagt til rette for at oppdrettsnæringen kan vokse med til sammen seks prosent i produksjonsområder der dette er miljømessig forsvarlig. Denne veksten blir tildelt i to omganger. Først ble om lag én sjettedel av den totale veksten tilbudt til fastpris. Det som ikke ble kjøpt til fastpris, vil bli auksjonert ut sammen med de resterende fem sjettedelene av den samlede veksten.

Stor oppslutning 

 Fristen for å søke om vekst til fastpris gikk ut 28. juni 2022. Foreløpige tall fra Fiskeridirektoratet viser at det var god oppslutning blant oppdrettsselskapene. Til sammen er det mottatt søknader fra 66 selskaper. Søkerne har betalt inn nærmere 1 milliard kroner for over 5000 tonn økt produksjon. Om lag 90 prosent av kapasiteten som ble tilbudt til fastpris, ble solgt. Prisen per tonn var 200 000 kroner.

– Interessen vi har sett til nå viser en næring med stor fremtidstro og ambisjoner. Med auksjon av nye tillatelser, vil det bli nye muligheter for vekst som legger grunnlag for arbeidsplasser i distriktene, sier fiskeri- og havministeren.

Registrering er åpnet

Registreringen blir åpnet 27. juli og fristen for å registrere seg til auksjonen er 30. august 2022. Det er kun mulig å registrere seg gjennom Fiskeridirektoratets elektroniske nettløsning. For å kunne registrere seg må budgiver blant annet stille en bankgaranti. Auksjonsformen som er valgt er i tråd med forslaget Nærings- og fiskeridepartementet hadde på høring tidligere i vår.

Mer informasjon gjøres fortløpende tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider.

Her finner du den nye forskriften.

Fakta

Tildeling til fastpris

 

  • Tall fra Fiskeridirektoratet viser at det har kommet inn søknader knyttet til 66 selskap om 1 prosent vekst. Veksten er knyttet til tillatelser oppdrettsselskapene allerede har.
  • Det er innbetalt om lag 1 milliard kroner i vederlag.
  • Totalt er det søkt om 5011 tonn økt tillatelseskapasitet, ikke medregnet unntaksvekst. Anslått tilgjengelig kapasitet var 5472 tonn.
  • Det innbetalte vederlaget er noe lavere enn produktet av prisen per tonn og omsøkt mengde vekst. Dette fordi vederlaget for vekst på utviklingstillatelser betaler vederlaget på et senere tidspunkt.

 

 

Auksjon av tillatelser

 

  • Auksjonen vil i hovedsak innrettes på samme måte som i 2020.
  • Tildelingen vil som ved de foregående tildelingsrundene skje gjennom en klokkeauksjon. Dette er en åpen, simultan auksjon, hvor priser og vinnere i hvert produksjonsområde fastsettes over flere budrunder.
  • Det gis mulighet for å oppgi avslutningsbud ("exit bids"), som gir budgiverne fleksibilitet til å angi etterspørsel når prisene nærmer seg metningspunktet. Dette videreføres fra auksjonen i 2020. Hensikten med avslutningsbud er at det øker sannsynligheten for at all kapasiteten selges, noe som var tilfellet i 2020.
  • Auksjonsformatet er fremdeles en forholdsvis enkel auksjonsinnretning, både i teknisk og strategisk forstand. Dette kan særlig være viktig for aktører med færre ressurser til å forberede seg til auksjonen. 
  • Auksjonsformen legger til rette for at aktører med ulike preferanser enkelt kan by i tråd med sin verdsettelse.
  • Nærings- og fiskeridepartementet vil fastsette detaljerte regler for auksjonen i god tid før auksjonen starter. Disse vil bli publisert på Fiskeridirektoratets nettsider.  

 

Trafikklyssystemet

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Fargen settes ut fra hvordan lakselus påvirker villaksen i hvert av 13 produksjonsområder langs kysten, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de får sin produksjonskapasitet redusert. Produksjonskapasitet er den øvre grensen for hvor mye fisk en oppdretter kan ha i sjøen til enhver tid.

Nærings- og fiskeridepartementet fargelegger produksjonsområdene annethvert år, basert på naturfaglige råd. Havbruksnæringen kan vokse med seks prosent i grønne produksjonsområder i 2022.