Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 8 Stortingets spørretime 7.11.2018 om å definere henholdsvis "utslipp" og "produsert enhet"

Spørsmål fra representanten Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål:

Kan statsråden definere henholdsvis 'utslipp' og 'produsert enhet', som skal legges til grunn for å forstå hva som menes med at 'jordbruket må redusere utslipp pr. produsert enhet'?

President,

Norsk jordbruk skal produsere nok, variert og trygg mat av god kvalitet som det er grunnlag for å produsere i Norge. Regjeringen stimulerer derfor jordbruket til å tilpasse matproduksjonen slik at de produserer de produktene forbrukerne til enhver tid etterspør, samtidig som sektoren oppnår klimaforpliktelsene sine.

Når jordbruket skal redusere sine klimagassutslipp, gjøres det i all hovedsak ved å forbedre produksjonsmetodene, og på den måten redusere utslippene fra en produksjon som i best mulig grad er tilpasset etterspørselen. President, det vil si å redusere utslippene per produsert enhet.

Som et eksempel har avl på NRF-kua bidratt til at klimagassutslippene per produserte kg kjøtt og per produsert liter melk er lave. Dette fordi man gjennom avl har fått effektiv produksjon, god fruktbarhet, få sykedager og god helse. I 2017 ble det over jordbruksavtalen bevilget 15 millioner kroner til GENO, som skal forske mer på betydningen av avl for å redusere klimagassutslipp fra storfe.

Et annet eksempel jeg vil nevne er den økte innsatsen som er satt inn gjennom de siste jordbruksoppgjørene for å styrke dreneringsaktiviteten. Siden 2013 har vi over jordbruksavtalen satt av over 500 millioner kroner til drenering av jordbruksjord. Dette er et tiltak som vil redusere utslippene av klimagasser per produserte enhet, da det er ventet avlingsøkning på de drenerte arealene. Altså: utslippene per produserte kilo avling vil gå ned!

President, både jordbruket og regjeringen tar klimaspørsmålet på alvor. Det er imidlertid mer krevende å redusere klimagassutslippene fra produksjoner basert på biologiske prosesser, og effektene av tiltak er mer usikre, enn det som er tilfelle for fossile produksjoner. De største utslippene fra jordbruket oppstår gjennom biologiske og kjemiske prosesser i husdyr, husdyrgjødsel og jordsmonn.

President, god agronomi er godt klimaarbeid, god dyrevelferd og høy kompetanse hos bonden er også nødvendig for å nå klimamålene for sektoren.

Til toppen