Av: samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Lavere bomtakster en suksess

Sandefjords Blad og Østlands-Posten - 19. januar 2015

Det er allerede et drøyt halvår siden en ny del av E18 i Vestfold ble åpnet. H/FrP regjeringen fremskyndet åpningen til før sommerferien, for å øke trafikksikkerheten og bedre fremkommeligheten. Sammen med høyere fartsgrense er veistrekningen en suksess. Trygg, rask og effektiv. Det er interessant at AP har protestert ved hvert grep vi har tatt.

Mange fryktet også høye bompengetakster. Da veien ble vedtatt var det snakk om en bompengetakst på 116 kroner for personbil på E18 i Vestfold! Behovet for en bompengereform er åpenbart. Dagens regjering har som mål å bygge mer vei og med lavere bompengeandel.

Samtidig som vi fremskyndet åpningen av E18-strekningen Tønsberg – Sandefjord, satte vi derfor i gang med å få til et nytt finansieringsopplegg som betyr at taksten nå er kommet ned i 57 kroner. Vi møtte sterke protester fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet ved denne takstreduksjonen, men jeg mener det var både viktig og riktig. Det handler om folks privatøkonomi og om trafikksikkerhet.

Med lavere bomtakster blir det langt færre som velger å kjøre på sideveinettet for på den måten unngå bompenger på E18. Lavere bomtakst på E18 betyr redusert belastning og tryggere trafikk på sideveiene.

Reduksjonen av bompengetaksten fra 116 til 57 kroner har for det første vært mulig fordi det nå er lagt til grunn en lavere rentesats for byggekostnadene. For det andre har Stortinget – i tråd med ønske fra Vestfold fylkeskommune – sluttet seg til regjeringens forslag om at innkrevingsperioden endres fra 15 til 20 år i en overgangsperiode. Den utvidelsen blir midlertidig. Når vi får på plass bompengereformen, så vil vi kunne redusere innkrevingstiden igjen.

Bompengereform – skal gi lavere takster
Bompengereform har som mål å spare bilistene for store summer. Vi skal gå fra dagens 50-60 bompengeselskaper til et par selskaper. Omleggingen bidrar til reduserte administrasjonskostnader. Ved å samle bompengelånene vil man kunne redusere lånerenten. Dette gir reelle besparelser for bilistene.

I tillegg skal vi innføre en ”rentekompensasjonsordning”, slik at bompengene skal gå til å betale for veien, mens staten dekker gjenværende renteutgifter. På denne måten blir det en bedre balanse mellom det bilistene betaler inn i skatter/avgifter og det som staten bruker på veiinfrastruktur.

For bilistene vil bompengereformen bety: Reelt lavere bomtakster eller kortere innkrevingsperiode, eventuelt en kombinasjon av lavere takster og noe redusert periode med innkreving av bompenger.