Historisk arkiv

Statsbudsjettet:

Mer ansvar til Kulturrådet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen flytter ansvaret for fordeling av flere budsjettposter fra departementet til Kulturrådet.

Med dette grepet har regjeringen styrket Kulturrådet.  Fra 2011 skal Stortinget fastsette de overordnede rammene for hvert fagområde, mens det blir Kulturrådets ansvar å fordele midlene på de ulike tilskuddsordningene.

Forvaltningen av en rekke tiltak med fast post på statsbudsjettet, flyttes nå til Kulturrådet. Gjennom denne endringen legger Regjeringen til rette for at Kulturrådet kan støtte flere flerårige prosjekter, slik at den enkelte tilskuddsmottaker vil oppleve større forutsigbarhet.

Kulturrådet får nå muligheten til å vurdere det kunstfaglige nivået i hvert enkelt tiltak. Ingen av disse tilskuddsmottakerne vil være gjenstand for hurtige budsjettmessige endringer. Ingen av dem vil få redusert sine budsjettrammer for 2011 eller 2012.

Tidligere i år startet departementet en prosess for å avvikle organet AMBU (Arkiv, museums- og biblioteksutvikling). ABMUs bibliotekoppgaver ble flyttet til Nasjonalbiblioteket. Arkiv- og museumsoppgavene blir foreslått innlemmet i Kulturrådet fra 1.1.2011.

I 2005 var Norsk Kulturfond på 264 millioner kroner. Neste år er det nesten fordoblet til 516 millioner kroner.

Til toppen