Moss, Voss og Bergen finalister til Attraktiv by-prisen 2019

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Bergen, Moss og Voss konkurrerer om å bli Norges mest attraktive by i 2019. Årets tre finalister kjennetegnes av å ha gått gjennom store endringer og er forbilder for en god og fremtidsrettet utvikling.

– Årets finalister arbeider målrettet med å utvikle attraktive byområder med gode byrom og møteplasser, på tross av svært ulik størrelse. En attraktiv by er et sted det er godt å leve, med nærhet mellom folk og funksjoner. Finalistene bruker kultur- og rekreasjonstilbud for å legge til rette for økt trivsel og tilhørighet, i tillegg til tydelig satsing på sentrum og sentrale byområder, sier juryleder Alexandria Algard.

Juryen vil besøke finalistene i begynnelsen av mai før den kårer vinneren. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland vil dele ut prisen i juni.

– Jeg gleder meg til å dele ut prisen til årets mest attraktive by. I fjor vant Kristiansand i sterk konkurranse med Askim og Svolvær. Nå er det tre nye spennende finalister som på hver sin måte er forbilder for god byutvikling, sier Mæland.

Her er juryens beskrivelse av de tre finalistene:

Voss

Vossevangen har gjennom de siste årene gjennomgått en stor forandring, delvis muliggjort av at E16 nå er lagt utenom sentrum. Voss kommune har tatt tydelig grep om sentrumsutviklingen gjennom bredt samarbeid og har hentet inn nødvendig kompetanse for blant annet medvirkning og gode prosesser. Det er satset på utvikling av sentrum gjennom flere nye boligprosjekter, Vossabadet, nytt bibliotek- og kulturhus og ny videregående skole, samtidig som stedets egenart og kulturminner ivaretas og opprustes. Vossevangen fremstår som et godt eksempel på konsentrert og fremtidsrettet utvikling. 

Togstasjonen er utgangspunkt for knutepunktutvikling med ny gondolbane, og blir dermed krysningspunkt mellom dagligliv og turisme. Permanente og midlertidige byromstiltak bidrar til å øke attraktiviteten for både fastboende og besøkende, og foredler stedets iboende kvaliteter på ypperlig vis.

Bergen

Bergen er en fremoverlent byutviklingskommune med gjennomføringskraft som kan vise til en rekke viktige grep de seneste årene; bybanen og knutepunktfortetting, byromsfornying, egen byarkitekt og ny arkitekturstrategi. I tillegg tar Bergen ambisiøse plangrep for å styre byveksten på en bærekraftig måte.

Bergen har tatt aktivt grep om å ruste opp, styrke forbindelser og byrom i sentrumsnære bydeler som tidligere har vært preget av industri. Dette gjelder spesifikt bydelene Møllendal, Solheimsviken og Indre Laksevåg, hvor en har arbeidet helhetlig med tiltak for å bedre levekår og folkehelse, og å øke bo- og leveattraktivitet, i dialog med innbyggere og foreninger og lag. Kommunen fremstår som lyttende for innbyggerintiativ og er tydelig på inkludering, tilrettelegging og medvirkning i iderike utviklingsprosjekter som bidrar til at byen i enda større grad er et godt sted for alle.

Moss

Moss er en by i synlig endring. Kommunen har arbeidet iherdig for å få realisert nytt dobbeltspor med stasjon i byen, og arbeidet med bedre trafikkløsninger i sentrum er høyt prioritert.  Byens tradisjonelle treforedlingsindustri preger ikke lenger sentrum, sentrale arealer utvikles og åpner for økt kontakt med fjorden. En aktiv profileringsinnsats og målrettet næringspolitikk synes å ha bidratt til ny vekst.

Moss var tidlig ute med transformasjon av historiske områder (Møllebyen), hvor bevaring og ny arkitektur har skapt attraktivitet. Kultur er brukt strategisk i byutviklingen, og i kombinasjon med gjenbruk av historisk bebyggelse, virker dette til å ha gitt gode resultater i byens foreløpige omforming.

Forvandlingen av Moss til attraktiv «fotgjengerby» er et langvarig arbeid, men vellykket satsing på blant annet rehabiliterte byrom, lekeplasser og aktivitetsområder (skøytebane, badestrender m.m.) i sentrum har skapt entusiasme og ny optimisme, både for innbyggere og besøkende.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00