Møte i dialogforum for skog- og trenæringen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Landbruks- og matminister Sandra Borch inviterte mandag 7. mars til møte i Dialogforum for skog- og trenæringen, der en rekke organisasjoner som representerer skognæringen, skogindustrien samt forskning, utdanning og innovasjon innenfor verdikjeden deltar. Tema for dagens møte var prioriteringer for skog- og trenæringen i regjeringens oppfølging av Hurdalsplattformen.

– Denne regjeringen ser på skogen og verdikjedene som bygger på skogen som helt sentrale verktøy for å lykkes med de omstillingene vi står midt oppe i – det grønne skiftet og klimautfordringene. Da blir et forum som dette – der representanter for næringen kan samles regelmessig til dialog om viktige tema veldig nyttig – og jeg vil derfor videreføre forumet sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Deltagerne var invitert til å fremme sine syn på hvilke prioriteringer som blir viktige i regjeringens arbeid med å følge opp Hurdalsplattformen fremover. Det ble pekt på viktige grep innenfor både landbruks- og matministerens ansvarsområde, og innenfor blant annet utdanning, industriutvikling, samferdsel, klima- og miljø, byggenæringen og energisektoren.

Landbruks- og matminister Sandra Borch.
Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg

– Det er mange punkter i denne regjeringens politiske plattform som er offensive og peker mot et taktskifte i utviklingen av næringen. Til sammen mener jeg plattformen gir et mandat for en bred satsing og et solid løft for næringen, sa Borch.

Dialogforum for skog- og trenæringen ble opprettet i 2019 som et av hovedtiltakene i strategidokumentet "Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling". Forumet skal bidra til tettere koblinger i og mellom aktører i hele verdikjeden, og legge til rette for dialog mellom næring, kunnskapsmiljøer, virkemiddelapparatet og myndigheter.