Nærings- og fiskeridepartementet søker etter leder og medlemmer til Konkurranseklagenemnda

Nærings- og fiskeridepartementet inviterer alle interesserte til å melde seg eller foreslå kandidater til vervene som leder og fem til syv medlemmer av Konkurranseklagenemnda. Lederen av Konkurranseklagenemnda oppnevnes på åremål i seks år. Åremålet kan fornyes med én periode. Medlemmene til Konkurranseklagenemnda oppnevnes av Kongen for fire år, og kan gjenoppnevnes. Konkurranseloven § 38 stiller krav til nemndsmedlemmenes habilitet ved behandling av den enkelte sak. Søkere bes redegjøre for forhold som kan påvirke søkerens habilitet i enkeltsaker.

Konkurranseklagenemnda vil treffe avgjørelser og vedtak i et utvalg på tre medlemmer. I særlige tilfeller kan lederen beslutte at avgjørelser og vedtak treffes av en forsterket nemnd på fem medlemmer. Lederen fastsetter sammensetning av nemnda for hver enkelt sak. Konkurranseklagenemnda treffer vedtak og avgjørelser ved alminnelig flertall.

Konkurranseklagenemnda opprettes i Bergen 1. april 2017. Konkurranseklagenemnda blir et selvstendig forvaltningsorgan, som er uavhengig av overordnet departement i saksbehandlingen. Generelle instrukser og budsjettfullmakter gis gjennom årlige tildelingsbrev og vanlig etatsstyringsdialog med departementet.

Nemnda deler sekretariat med Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda. Sekretariatet skal utføre oppgavene som lederen av Konkurranseklagenemnda pålegger dem, som er fastsatt i instruks eller fremgår av forskrift. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om organiseringen av og saksbehandlingen i Konkurranseklagenemnda.

Kvalifikasjonskrav og sammensetning

Lederen må ha kompetanse tilsvarende kravene etter domstolloven § 54 første ledd. Konkurranseklagenemnda skal bestå av høyt kvalifiserte jurister eller økonomer med god kompetanse innen praktisk tvisteløsning, fortrinnsvis dommere, advokater eller andre rådgivere og akademikere. Ved valg av nemndsmedlemmer, og særlig nemndsleder, vil det legges stor vekt på kandidatenes kompetanse innen prosessrett og de krav som følger av den europeiske menneskerettighetskonvensjon, i tillegg til kompetanse i konkurranserett og forvaltningsrett. Det vil bli lagt vekt på søkernes faglige dyktighet.

Kandidatene bør være motivert til å ha vervet i hele perioden. De må også ha tilstrekkelig tid til å ivareta vervet. Dette innebærer blant annet å kunne delta i muntlige forhandlinger med parter og Konkurransetilsynet under klagesaksbehandlingen, samt å forberede og ferdigstille klagevedtakene til Konkurranseklagenemnda. De må også påregne tid til interne nemndsmøter. Kandidatene må holde seg oppdatert på endringer og utvikling som skjer innen konkurranseregelverket, både nasjonal og internasjonalt. Vervene godtgjøres i en kombinasjon av et fast beløp og timebetaling per sak.

Ved sammensetningen av Konkurranseklagenemnda må departementet ta hensyn til kravene i likestillingsloven § 13 om representasjon av begge kjønn i offentlige utvalg mv., samt at sammensetningen må gi en tilfredsstillende geografisk spredning. Kandidater med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Prosedyre for utvelgelse av leder og medlemmer til Konkurranseklagenemnda

Departementet vil vurdere forslagene og innstille best egnede kandidat som leder og kandidater som medlemmer. Nemndas leder og medlemmer oppnevnes av Kongen i statsråd. Hvis kandidatene ikke passer til departementets eller regjeringens kompetansekrav og krav til sammensetning, vil departementet selv aktivt søke etter personer med de egenskaper som mangler for å gjøre sammensetningen komplett.

Tidsfrist

Melding av eget kandidatur, eller forslag til kandidater, skal inneholde en CV og en beskrivelse av kvalifikasjonene til vedkommende, samt en begrunnelse for hvorfor de er særlig egnet for vervet. Dette sendes til postmottak@nfd.dep.no innen 10. februar 2017

Det gjøres oppmerksom på at navn på kandidater som har meldt sin interesse og foreslåtte kandidater kan bli gjenstand for offentlig innsyn.

Spørsmål kan rettes til avdelingsdirektør Nils-Ola Widme, telefon 930 82 822. 

Til toppen