Historisk arkiv

UDs støtte til Senter for nordområdelogistikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Barents 2020 har siden høsten 2005 vært en tilskuddsordning for å bidra til kunnskap og samarbeid på tvers av sektorer i nord. Et av tiltakene som har mottatt støtte under denne ordningen er etableringen av Senter for nordområdelogistikk.

Utenriksdepartementet har støttet opprettelsen av Senter for nordområdelogistikk (CHNL) med seks millioner kroner over fem år (2008-2013). 4,5 millioner kroner ble utbetalt i 2008 og 1,5 millioner ble utbetalt i 2011. Senteret var opprinnelig tilknyttet Høgskolen i Bodø, nå Universitet i Nordland. Opprettelsen av senteret skjedde i et offentlig-privat partnerskap mellom blant annet Norges Rederiforbund og Utenriksdepartementet hvor myndighetene og næringen, representert ved Tschudi Shipping, gikk inn med like store beløp. Senere har flere aktører bidratt med midler til senteret, blant annet DNV, Rederiforbundet og Barentssekretariatet. I mai 2009 ble senteret omgjort til en stiftelse.

Bevilgningen ble gitt over Barents 2020-midlene som skulle støtte prosjekter som bygger kompetanse og kunnskap om nordområdene. Senter for nordområdelogistikk gjør en viktig jobb i å spre kunnskap og informasjon om transport og logistikk i nordområdene, og har skapt en møteplass for forvaltning, næringsliv og akademia.

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Dette består nå av representanter fra Rederiforbundet, Universitetet i Nordland, Tschudi Shipping, Det Norske Veritas, og Aker Arctic. UD og Statoil har observatørplass. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at driften foretas i samsvar med vedtektene.

Om behandlingen av søknaden fra Norges Rederiforbund:
Utenriksdepartementet mottok søknad fra Norges Rederiforbund om såkornmidler til oppstart av Senter for Nordområdelogistikk 10. oktober 2008 etter at det hadde vært dialog om prosjektet over noe tid. Rederiforbundet fungerte blant annet som et sekretariat for nettverket ”Global Maritime Knowledge Hub”, et nettverkssamarbeid mellom Oslo Maritime Nettverk og Norges Rederiforbund. Søknaden ble behandlet på vanlig måte av departementet. En måned etter at søknaden var mottatt, 7. november 2008, fikk Rederiforbundet et formelt tilsagn.

Om utenriksministerens habilitet i denne saken:
Tildelingen til Senter for nordområdelogistikk fant sted etter en søknad fra Norges Rederiforbund og midlene ble overført til Høgskolen i Bodø. Det har følgelig ikke vært tale om tilskudd til, eller utbetalinger til selskapet Tschudi Shipping eller personen Felix Tschudi. Bekjentskapet til sistnevnte er heller ikke av en slik karakter at utenriksministeren har funnet det nødvendig å vurdere sin habilitet i forhold til denne konkrete saken.

 

****

Utdrag fra Utenriksdepartementets St.prop. 1 (2009-2010) vedrørende Barents 2020-midlene og støtte til Senter for nordområdelogstikk:

Mål
Barents 2020 ble etablert høsten 2005. En overordnet målsetting for tilskuddsordningen er å støtte opp om regjeringens nordområdesatsing Ordningens formål er å bidra med støtte til prosjekter som bygger kompetanse og produserer kunnskap i, om og for nordområdene. Barents 2020 er et supplement til den omfattende forsknings- og utredningsvirksomheten som hvert år kommer nordområdene til gode. Hensikten er å skape arenaer for samarbeid mellom norske og utenlandske kompetansemiljøer, samt å etablere prosjekter som over tid øker våre kunnskaper om nordområdene.

Rapport 2008
I 2008 ble det budsjettert med 32,6 mill. kroner til Barents 2020. I alt ble det brukt 18,5 mill. kroner på en rekke prosjekter. Samtidig ble det igangsatt forberedelse av flere prosjekter med oppstart og utbetaling i 2009. Det norsk-russiske samarbeidsprosjektet «Harmonisering av standarder for helse, miljø og sikkerhet i Barentshavet» fortsatte i 2008. Prosjektet fokuserer på petroleumsvirksomhet og skipstrafikk i arktiske farvann, ledes av Det norske Veritas (DNV) og involverer private og offentlige aktører innen offshorevirksomhet og skipsfart både på norsk og russisk side. Det treårige prosjektet avsluttes i desember 2009 med fremleggelse av dets anbefalinger om oppdatering av HMS-standardene. Sintef fikk i 2008 i oppdrag å utrede mulighetene for å etablere et helhetlig overvåknings- og varslingssystem for hav- og kystområdene i nord («Barentshavet på skjerm» eller «BarentsWatch»). Systemet skal samordne data fra eksisterende og evt. nye sektorsystemer. Forprosjektet ble støttet med 3,75 mill. kroner. Sintefs utredning ble fremlagt våren 2009 og utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget i utformingen av systemet. Et klimaobservasjonsprosjekt for etablering av «Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System» (Sios) mottok 2 mill. kroner i støtte gjennom Norges forskningsråd. Sios ble samme år inkludert på det oppdaterte europeiske veikartet for forskningsinfrastruktur (Esfri) og mottar nå støtte gjennom EU.

Gjennom Høgskolen i Bodø i samarbeid med bl.a. Norges rederiforbund, ble det bidratt med delfinansiering til opprettelsen av et senter for nordområdelogistikk. Gjennom dette utvikler norske og russiske kunnskapsmiljøer kompetanse om logistikk, industriell utvikling og næringslivsmuligheter i nord. Støtten har en totalramme på fem år og 6 mill. kroner. Ordningen med nordområdestipendier ble videreført i 2008. Fra 2007 har årlig rundt 50 studenter på alle studienivå fra Canada, Russland og USA tilbrakt ett semester ved Universitetet i Tromsø, høgskoler i Nord-Norge eller Universitetssenteret på Svalbard. Stipendordningen administreres av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) og skal gjennomgås etter tre skoleår. Årlig ramme er på 3,25 mill. kroner. Fra 2007 har Norges forskningsråd administrert et femårig strategisk forskningsprogram for nordområdene kalt «Geopolitikk i nordområdene, norske interesser» med en årlig ramme på 5,2 mill. kroner. Programmet er rettet mot kartlegging og analyse av utenrikspolitiske aktører og interesser i nordområdene. Programmet bidrar til nasjonal kompetanseheving gjennom å kombinere konkurranse mellom og konsolidering av norske forskningsmiljøer på nordområdene.