Norge deltar i den tredje utvinningstillatelsen i 2. konsesjonsrunde på Island

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I statsråd 22. november 2013 ble det bestemt at Norge skal benytte seg av retten til å delta i den tredje utvinningstillatelsen i 2. konsesjonsrunde på Island.

Kontinentalsokkelen til Island er en spennende, mulig fremtidig petroleumsprovins. Gjennom deltakelse i den tredje utvinningstillatelsen på islandsk sokkel sikrer vi at Norges interesser blir ivaretatt i henhold til overenskomsten med Island, sier olje- og energiminister Tord Lien. 

Islandske myndigheter tildelte tidligere i år, under sin andre konsesjonsrunde, to utvinningstillatelser på sin kontinentalsokkel. Den norske stat besluttet å delta i begge disse utvinningstillatelsene.

Islandske myndigheter planlegger nå å tildele ytterligere en utvinningstillatelse som ledd i andre konsesjonsrunde. Norsk deltakelse i denne skjer med forbehold om Stortingets tilslutning til finansiering av deltakelsen.

Bakgrunn:

Norge og Island inngikk i 1981 en overenskomst om kontinentalsokkelen mellom Island og Jan Mayen. Overenskomsten avgrenser kontinentalsokkelen mellom de to landene og etablerte et særlig samarbeid for petroleumsvirksomhet i et definert grenseområde (samarbeidsområdet). En del av overenskomsten gjør at Norge, i den delen av samarbeidsområdet som ligger på islandsk sokkel, har rett til å delta i petroleumsvirksomheten med en andel på 25 prosent.

Samarbeidsområdet er del av et mikrokontinent som er splittet fra kontinentalsoklene til Norge og Grønland i tertiær tid. Det er derfor ventet at geologien i disse områdene har klare analogier til de tidligere naboområdene, Øst-Grønland og Norskehavet. Det er fungerende påviste hydrokarbonsystemer i begge disse tidligere naboområdene, noe som betyr at det også kan finnes bergarter med hydrokarboner tilsvarende det som er i de tidligere naboområdene. 

For mer informasjon om 2. konsesjonsrunde på Island, se islandske myndigheters nettsider.