Norsk ekspert bistår i konkurransesak

Av Anette Alexandra Dey Reinertsen, EU-delegasjonen

Jan Petter Verlo Fedje har store deler av 2012 assistert generaldirektoratet for konkurranse i en sak om etterforskning av kraftbørser i Europa. Han er seniorrådgiver i Konkurransetilsynet, og ble på grunn av sin ekspertise spurt om han kunne komme til Brussel for å bistå Europakommisjonens etterforskning.

Jan Petter Fedje bistår generaldirektoratet for konkurransesaker. Foto:Anette Alexandra Dey Reinertsen, EU-delegasjonen

Jan Petter Verlo Fedje har store deler av 2012 assistert generaldirektoratet for konkurranse i en sak om etterforskning av kraftbørser i Europa. Han er seniorrådgiver i Konkurransetilsynet, og ble på grunn av sin ekspertise spurt om han kunne komme til Brussel for å bistå Europakommisjonens etterforskning.

At Konkurransetilsynet bistår i saksbehandling som berører det norske konkurransemarkedet er ikke uvanlig, men at en nordmann blir sendt til Brussel for å delta direkte i Europakommisjonens arbeid, skjer ikke så ofte.

Arbeidet med integrering av kraftmarkedet har pågått lenge i Europa. Formålet er å koble områder sammen for å oppnå en mer effektiv utnyttelse av kraftproduksjonen, ved at kraft kan flyte fra områder med lav pris til områder med høy pris. Dette vil føre til likere priser mellom områder, samtidig som tilgangen på kraft øker.

- En problemstilling vi i etterforskningsgruppen i Europakommisjonen ser på, er hvilket samarbeid som er nødvendig mellom kraftbørser i forbindelse med integreringen av det europeiske markedet og hva man skal konkurrere om, forklarer Fedje. Det vil for eksempel være konkurranse om hvem som skal drive kraftbørser i ulike land.

Konkurransetilsynet håndhever den norske konkurranseloven i tillegg til EØS-avtalens konkurranseregler i Norge. Konkurransetilsynet bistår også EFTAs overvåkingsorgan (ESA) i håndhevingen av ESAs saker. Tilsynet har et nært samarbeid med Europakommisjonen og assisterer den i flere saker, som for eksempel i etterforskningen av kraftbørsene. Konkurransetilsynet har også tidligere deltatt direkte i Europakommisjonens saksbehandling, men da i en fusjonssak.

God kunnskap om det europeiske kraftmarkedet
Etter mistanke om samarbeid i form av markedsdeling mellom kraftbørsene Nord Pool Spot og Epex Spot, ble det gjennomført en kontroll av selskapene i februar i år. En kontroll er det første skrittet i en etterforskning. Kontrollen gikk ut på å samle inn data og ta beslag i dokumenter, foruten å oppta forklaringer fra sentrale personer i selskapene.

Nord Pool har hovedsete i Oslo, og mye av dokumentasjonen er på norsk. Kontrollen ble utført av ESA på vegne av Europakommisjonen, med bistand fra Konkurransetilsynet og Fedje har tatt del i etterforskningsarbeidet fra starten av.

I perioden etter kontrollen ønsket både Europakommisjonen, ESA og Konkurransetilsynet at tilsynet skulle fortsette å bidra i etterforskningsarbeidet, grunnet språkkompetanse i norsk og god kunnskap om det europeiske kraftmarkedet. Konkurransetilsynet så nytten av å kunne være med videre i et arbeid som angår Norge, og samtidig få et enda bedre faglig nettverk og innsikt i hvordan Europakommisjonen jobber.

- Det er en del likheter i arbeidet, den store forskjellen er vel at det på min seksjon i generaldirektoratet for konkurranse er så mange med lang erfaring innen konkurransefaget. Dette har gjort oppholdet spesielt interessant og faglig utfordrende. Samtidig hadde Kommisjonen behov for ekstra kompetanse innen kraftmarkedet og det er et marked som Konkurransetilsynet sitter med mye kunnskap om, sier Fedje.

Mange av kollegene hans i direktoratet er svenske, så det har vært ett tett nordisk samarbeid på denne etterforskningen.

-  Min rolle her har vært litt spesiell, siden jeg er en slags nasjonal ekspert, men bare får lov til å jobbe med én konkret sak. Min lojalitet i denne saken ligger hos Kommisjonen, så jeg kan ikke dele min viten om etterforskningen med Konkurransetilsynet, forklarer Fedje.

Han har fått mye ny kunnskap om kraftmarkedet og et stort europeisk nettverk. Fedje mener Europakommisjonen også har fått nyttiggjort seg norsk kunnskap.

Fedje reiser hjem til Bergen før jul. Praktiske årsaker gjør at han ikke kan fortsette arbeidet i Europakommisjonen. Nord Pool og Epex Spot er fortsatt under etterforskning, og Fedje vil ikke lenger ha innsyn i etterforskningsarbeidet.

- Det er litt rart å reise hjem nå, før saken er avsluttet. Jeg kan ikke gjøre annet enn å diskutere eventuelle generelle problemstillinger som kan komme. Dersom det varsles inngrep mot foretakene i saken vil Konkurransetilsynet ha muligheten til å komme med innspill overfor Kommisjonen, avslutter Fedje.

 

Til toppen