NSB er godt rustet til konkurranse

Svarinnlegg om jernbanereform av samferdselsminister Solvik-Olsen, publisert i Dagbladet 21. mai 2015.

Regjeringen er godt i gang med å styrke jernbanens rolle i transportsystemet. Siden regjeringsskiftet er Jernbaneverkets budsjett økt med om lag 50 prosent. Bevilgingene til vedlikehold for 2015 gjør at vedlikeholdsetterslepet reduseres for første gang på flere tiår. Jernbanesektoren trenger likevel en klarere organisering og oppgavedeling for at brukerne skal få et bedre tilbud. I jernbanereformen slår regjeringen fast at staten blant annet skal eie infrastruktur og materiell, ha ansvar for drift, vedlikehold og utbygging av jernbanenettet, og å planlegge og å koordinere togruter.

Jeg regner jeg med at LO er tilfreds med at staten fortsatt skal ha en sentral rolle i jernbanesektoren. I en nyhetssak i Dagbladet 12. mai fremstår LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen som bekymret for NSBs fremtid. Det er en vel negativ tilnærming til et så stort og kompetent selskap. Jeg konstaterer at NSB selv sier de ser frem til konkurranse. Det opplever de for så vidt allerede. Flytoget er uavhengig av NSB, og innen bussektoren er NSB en stor aktør. NSB er også i gang med å konkurrere om hele togtransporten i Stockholmsområdet.  

Konkurranse er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å gi kundene et best mulig tilbud. Det fører til nyskapning og innovasjon. For ti år siden vant faktisk NSB anbudskonkurransen om å drive togtilbudet på Gjøvikbanen. Tilbudet er blitt en suksess, med stadig bedre passasjertall og en høyere kundetilfredshet enn på NSBs øvrige lokaltogtilbud. I tillegg kjenner NSB Norge bedre enn utenlandske togselskaper. Dette bidrar til at NSB bør ha gode forutsetninger til å stille sterkt i anbudskonkurransene. 

Gabrielsen er også negativ til at togmateriell og eiendomsmasse overføres fra NSB. La meg være klar på at både togmateriell og eiendomsmassen skal være offentlig eid. Vi gjør endringene for å samle ansvar og oppgaver på en bedre måte. Det har vært uheldig at både Jernbaneverket og NSB har eid jernbaneiendommer, men disponerer ulike budsjetter og har ulike prioriteringer. Ved å samle disse i et selskap, legges det til rette for bedre og mer effektiv utvikling av stasjoner og kollektivknutepunkter.

Som et rendyrket transportselskap er jeg sikker på at NSB er godt rustet til den framtidige organiseringen av jernbanesektoren. Det sa også NSBs ledelse på sin pressekonferanse 12. mai. Derfor er jeg full av optimisme på vegne av både norsk jernbane og NSB.  

Til toppen