Ny rapport om erstatning for brudd på konkurransereglene

Utredningen fra Universitet i Oslo tar for seg rettsspørsmål knyttet til gjennomføring i norsk rett av EU-direktivet om erstatning for brudd på konkurransereglene (privat håndheving).

Rapporten er skrevet av professor Erling Hjelmeng, førsteamanuensis Inger B. Ørstavik og førsteamanuensis Eirik Østerud ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Les hele rapporten:
Utredning av rettsspørsmål knyttet til gjennomføring i norsk rett av Parlaments- og Rådsdirektiv 2014/104/EU av 26. november 2014 om visse regler for søksmål i henhold til nasjonal rett angående erstatning for overtredelser av medlemsstatenes og Den europeiske unions konkurranserett.

Til toppen