Historisk arkiv

Nye retningslinjer for statens holdning til lederlønner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 97/06
Dato: 8. desember 2006
Kontaktperson:
Prosjektleder Mette Fossum Beyer, tel. 95 06 00 52
Informasjonsrådgiver Arvid Samland, tel. 93 05 14 58

Nye retningslinjer for statens holdning til lederlønner

Staten skal stemme nei på generalforsamlingen dersom det fremmes forslag om opsjoner i selskaper hvor staten er eier. I tillegg forventer regjeringen at styrene setter en grense for hvor mye eventuell variabel lønn (bonuser, aksjeprogrammer, opsjoner og tilsvarende) kan bli verdt i forhold til fast lønn.

Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen la fredag fram Stortingsmelding nr. 13: Et aktivt og langsiktig eierskap. Parallelt med Eierskapsmeldingen presenterte han nye retningslinjer for godtgjørelse i selskaper med statlig eierskap.

– Urimelig høye utbetalinger til ledere utfordrer den norske likhetstankegangen. Forskning gir dessuten liten støtte til at opsjonsordninger er nødvendig i den type selskaper som staten normalt er aksjonær i. Jeg vil derfor sette en stopp for nye tildelinger av opsjoner i selskaper hvor staten er eier, sier Andersen.

I tillegg til å sette en stopp for opsjoner, settes det et tak på samlet variabel lønn på 50 prosent av den faste lønnen. Det settes dessuten klarere regler for pensjoner, pensjonsalder og etterlønn.

Retningslinjene begrenser bruken av etterlønn til et år utover oppsigelsestiden. Pensjonsvilkårene for ledere må følge vilkårene for andre ansatte og ikke overstige 66 prosent av fast lønn. Ved pensjonering før 65 år skal pensjonen avkortes.

– De nye retningslinjene innbærer en innstramming i forhold til dagens praksis, sier Andersen.

Regjeringens forslag til nye regler for behandling av lederlønninger i aksjeselskaper er nå til behandling i Stortinget. Endringene vil føre til at generalforsamlingen skal behandle prinsippene for lederlønninger gjennom rådgivende avstemninger.

Hovedprinsipper

  1. Lederlønningene i selskaper med helt eller delvis statlig eierskap skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper.
  2. Hovedelementet i en kompensasjonsordning bør være den faste grunnlønnen.
  3. Kompensasjonsordningene må utformes slik at det ikke oppstår urimelig godtgjørelse på grunn av eksterne forhold som ledelsen ikke kan påvirke.
  4. De enkelte elementer i en lønnspakke må vurderes samlet, med fast lønn, eventuell variabel lønn og andre goder som pensjoner og sluttvederlag som en helhet. Styret skal ha en oversikt over den samlede verdi av den enkelte leders avtalte kompensasjon.
  5. Det er hele styrets ansvar å fastsette retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansattes. Daglig leders godtgjørelse fastsettes av styret.
  6. Styret må påse at lederlønnsordningene ikke gir uheldige virkninger for bedriften eller svekker selskapets omdømme.
  7. Styrets medlemmer skal selv ikke ha prestasjonsbasert eller variabel lønn.
  8. Personer i ledelsen skal ikke ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre selskaper i samme konsern.
  9. Avtaler inngått før ikrafttreden av disse retningslinjene kan opprettholdes.
Til toppen