Offisielt frå statsrådet

Offisielt fra statsråd 10. desember 2021

I statsråd i dag ble det vedtatt at tildelinger av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2021 skal deles ut til formål innen kultur, idrett, helse og rehabilitering.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 10. desember 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet
Prop. 39 S (2021–2022)
Tillegg til Prop. 36 S (2021–2022) om ny saldering av statsbudsjettet 2021

Samferdselsdepartementet
Prop. 37 L (2021-2022)
Endringar i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser m.v.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. desember 2021 til og med 14. januar 2022 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

Kunnskapsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 19. juni 2020 nr. 91 om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (utfasing av tilskudd til kortkurs i folkehøyskolen, internkontroll for friskoler og barnehager, psykososialt barnehagemiljø, krav til og tilsyn med private barnehager, kommunal barnehagemyndighet, studieforbund m.m.).

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 21. desember 2001 nr. 1477 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften).

4. Klagesaker m.v.

Klima- og miljødepartementet
Klage fra Svein Lund over Klima- og miljødepartementets vedtak 8. september 2021 om avslag på krav om innsyn i dokument nr. 27 i sak 12/5816 tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Arbeids- og sosialdepartementet
Åremålsbeskikkelse av riksmekler Mats Wilhelm Ruland som riksmekler hos Riksmekleren for en ny periode på tre år.
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Utnevning av fagsjef Kjersti Næss Torstensen til underdirektør i Finansdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Jo Myhren Rosseland til underdirektør i Forsvarsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Beskikkelse av seksjonssjef Anita Giæver Hansen som direktør for Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Jostein Haug Solberg til ekspedisjonssjef i Sivilavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Thale Thomseth som statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter fra 1. januar 2022 og inntil videre, dog ikke utover 30. juni 2022.

Nærings- og fiskeridepartementet
Åremålsbeskikkelse av professor Tina Søreide som direktør i Konkurransetilsynet for en periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

6. Andre saker

Statsministerens kontor
Oppnevning av statsråd Ingvild Kjerkol som settestatsråd for statsråd Brenna ved behandlingen av klager som gjelder Akademiet vgs Fredrikstad AS og Akademiet vgs Heltberg Drammen AS, der Brenna på grunn av sin tidligere befatning med sakene er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet. 

Oppnevning av statsråd Ingvild Kjerkol som settestatsråd for statsråd Brenna ved behandlingen av klage som gjelder Akademiet vgs Møre AS og Garno AS, der Brenna på grunn av sin tidligere befatning med saker i samme sakskompleks av forsiktighetsgrunner fratrer.
(Nyhetssak)

Klima- og miljødepartementet
Det fastsettes reviderte vedtekter for Meteorologisk institutt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Det fastsettes instruks om endringer i diverse instrukser som følge av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen.
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2021 til idrettsformål i 2022 tildeles Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 775 000 000 kroner, Stiftelsen Antidoping Norge 40 500 000 kroner og Tverga 9 000 000 kroner.
(Nyhetssak)

Av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2021 til helse- og rehabiliteringsformål i 2022 tildeles Stiftelsen Dam et forskudd på 117 440 000 kroner.
(Nyhetssak)

Av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2021 til kulturformål i 2022 tildeles forskudd på totalt 25 179 000 kroner.
(Nyhetssak)

Landbruks- og matdepartementet
Stiftelsen Norsk Rikstotos enerett til å arrangere totalisatorveddemål forlenges med ett år.
(Nyhetssak)