Kongen i statsråd har i dag vedtatt endringer i sentrale instrukser som følge av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen.

Navnet på fylkesmannen ble ved kongelig resolusjon 18. desember 2020 endret til statsforvalteren på bokmål og statsforvaltaren på nynorsk, med virkning fra 1. januar 2021. Navnet statsforvalteren/statsforvaltaren brukes også på virksomheten.

Det er i dag gjort endringer i ti sentrale instrukser som inneholder begrepet fylkesmannen. Kongen i statsråd har i dag vedtatt endringer i instruksene slik at begrepet "fylkesmann" erstattes av begrepet "statsforvalter". Fylkesmannen er omtalt i instruksene i kraft av rollen som klageorgan, tilsynsorgan, godkjenningsorgan eller myndighet på ulike fagområder.

Forskriftsendringene er delt opp i ti ulike deler, en for hver instruks som endres. Ved siden av "fylkesmannen" blir også betegnelser som "fylkesmann", "fylkesmannsembete", "fylkesmannens", "fylkesmenn" og "fylkesmennene" endret. Endringene trer i kraft 1. januar 2022.

Offisielt fra statsrådet. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00