– Alle barn og unge skal ha et idrettstilbud

– Alle som ønsker å delta i den organiserte idretten skal ha mulighet til det, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. – Idretten handler om deltakelse i sosiale fellesskap og gir fantastiske muligheter for barn og unge. NIF har et spesielt ansvar for å legge til rette for at alle kan finne et tilbud - uavhengig av faktorer som kjønn, bakgrunn, bosted eller foresattes økonomi.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) tildeles totalt 775 millioner kroner for 2022. Midlene tildeles fra spillemidlene til fordeling til idrettsformål. Tilskuddet er fordelt på 4 poster. Det er NIF som formulerer konkrete mål og prioriteringer for bruken av spillemidler innenfor de fire tilskuddspostene. Statens prioriterte målgrupper for tilskuddet er barn og ungdom (6 – 19 år) og personer med funksjonsnedsettelse. Tilskuddet skal understøtte frivilligheten i idrettsorganisasjonen.

– Det er viktig for oss å styrke NIFs mulighet til å jobbe målretta for å få organisasjonen tilbake der den var før pandemien. Det er særlig viktig å sikre at den pågående pandemien ikke bidrar til økte skjevheter i deltakelse. Vi øker tilskuddet til NIF med 25 millioner kroner, og det gjør vi med noen tydelige forventninger, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. – NIF skal jobbe målretta for å inkludere underrepresenterte grupper og for å motvirke økonomiske barrierer for deltakelse. Bedre kjønnsbalanse i alle ledd i organisasjonen er en forutsetning for tilskuddet og arbeidet mot spiseforstyrrelser i idretten skal prioriteres.

Tilskuddet fordeles på følgende rammeposter:

Post 1

Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt

145 millioner kroner

Post 2

Grunnstøtte særforbund

285 millioner kroner

Post 3

Barn, ungdom og bredde

175 millioner kroner

Post 4

Toppidrett

170 millioner kroner

Totalt

 

775 millioner kroner