Offisielt fra statsråd 11. mai 2007

I statsråd i dag ble stortingsmelding om allmennkringkasting i en digital framtid behandlet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. mai 2007. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.meld. nr. 29 (2006-2007)
Om Noregs deltaking i Europarådet i 2006

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 60 (2006-2007)
Om endringer i introduksjonsloven

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007)
Om lov om toll og vareførsel (tolloven)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 59 (2006-2007)
Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 65 (2006-2007)
Rettferdsvederlag frå statskassa (Om Stortinget si rettferdsvederlagsordning, arbeidet i rettferdsvederlagsutvala m.m.)

Kultur- og kirkedepartementet

St.prp. nr. 63 (2006-2007)
Om endring i kringkastingsavgifta for 2007 og omlegging av avgiftsinnkrevjinga i NRK
(Pressemelding)

St.meld. nr. 30 (2006-2007)
Kringkasting i en digital fremtid
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 64 (2006-2007)
Utbygging av Gjøa, Vega og Vega Sør
(Pressemelding)

 

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 8. mai 2007 til lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer mv. (skjeringsdato, valkort o.a.)
Besl. O. nr. 63 (2006-2007)  Lov nr. 16.

 

3.      Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for sikkerhetspolitikk, nedrustning og internasjonale utfordringer mot norsk sikkerhet:


1.   Archer, Thomas Colin, generalsekretær, Moss
2.   Balsvik, Randi Rønning, professor, Tromsø
3.   Bleie, Tone, professor, Tromsø
4.   Bokhari, Laila, forsker, Oslo
5.   Bundt, Kate Hansen, forsker, Nesodden
6.   Hugaas, Barbro, underdirektør, Bærum
7.   Knudsen, Thorbjørn, professor, Trondheim
8.   Lindahl, Tor Jørgen M., avdelingsnestleder, Oppegård
9.   Lodgaard, Sverre, direktør, Oslo
10.  Lundestad, Geir, direktør, Oslo
11.  Prestrud, Pål, direktør, Bærum
12.  Rødmyr, Stine, nestleder, Oslo
13.  Røttingen, John Arne, direktør, Oslo
14.  Skogrand, Kjetil, seniorforsker, Røyken (leder av utvalget)
15.  Widvey, Thorhild, selvstendig næringsdrivende, Oslo
16.  Ørnhøi, Stein, tidligere Stortingsrepresentant, Vestre Sandøya

Utvalg for nedrustning og sikkerhet nedlegges.

Barne- og likestillingsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede regelverk om tilstandsrapportering mv. ved salg av bolig til forbrukere:

Leder:
Professor Kåre Lilleholt, Oslo

Medlemmer:
Sivilingeniør Lise Heggheim, Alta
(oppnevnt etter forslag fra Norges Takseringsforbund)

Ingeniør/ordfører Jan Petter Hammerø, Molde
(oppnevnt etter forslag fra Norges Takseringsforbund)

Styremedlem Janne Marthe Hatlebakk, Fræna
(oppnevnt etter forslag fra NITO-takst)

Eiendomsmegler Kåre Mæland, Stavanger
(oppnevnt etter forslag fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes forening)

Underdirektør Mia Ebeltoft, Oslo
(oppnevnt etter forslag fra Finansnæringens Hovedorganisasjon)

Underdirektør Vidar Holm, Tvedestrand
(oppnevnt etter forslag fra Forbrukerrådet)

Rådgiver Andreas Nordby, Oslo
(oppnevnt etter forslag fra Justis- og politidepartementet)

Underdirektør Harald Assev, Oslo
(oppnevnt etter forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet)

Seniorrådgiver Jorunn Øystese, Oslo
(oppnevnt etter forslag fra Finansdepartementet)

Seniorrådgiver Egil Rokhaug, Oslo
(oppnevnt etter forslag fra Barne- og likestillingsdepartementet)

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et lovutvalg som skal vurdere revisjonsplikt for små foretak:

Leder:
Professor Rune Sæbø, Bergen

Medlemmer (oppnevnt etter forslag fra):
Professor Aasmund Eilifsen, Bergen
Seksjonssjef Kjersti Elvestad, Oslo (Kredittilsynet)
Revisjonssjef Else Annie Hansen, Vestvågøy (Landsorganisasjonen)
Adm. dir. Per Hanstad, Oslo (Den norske Revisorforening)
Avdelingsdirektør Ingebjørg Harto, Oslo (Næringslivets Hovedorganisasjon)
Seniorrådgiver Inger Helene Iversen, Sel (Skattedirektoratet)
Adm. dir. Sandra Riise, Oslo (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening)
Kredittsjef Odd Kristian Stavaas, Trondheim (Finansnæringens Hovedorganisasjon)
Statsautorisert revisor, Ingjald Sørhøy, Oslo (Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon)
Førstekonsulent Per Sigvald Wang, Østre Toten (Justis- og politidepartementet)
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Følgende styremedlemmer for Helse Sør-Øst RHF oppnevnes for en periode på to år:

Hanne Harlem, Oslo – leder
Administrerende direktør Harry Konterud, Hamar – nestleder
Pensjonist Unni Hanson, Nøtterøy
Gårdbruker Audun Holsbrekken, Lesja
Fylkesordfører Tor Ottar Karlsen, Røyken
Strategirådgiver Andreas Kjær, Bamble
Rådgiver Kirsten Huser Leschbrandt, Mandal
Gruppeleder i bystyre Knut Even Lindsjørn, Oslo
Generalsekretær Randi Talseth, Askim
Styremedlem Anne Carine Tanum, Rømskog
Professor Finn Wisløff, Bærum

Ved opprettelsen av Helse Sør-Øst RHF oppnevnes følgende styremedlemmer samt varamedlemmer i samsvar med særskilt avtale med arbeidstakerorganisasjonene og gjør tjeneste inntil det blir gjennomført valg av og blant de ansatte på ordinær måte etter helseforetaksloven § 22:

Sykepleier Kirsten Brubakk, Fredrikstad
Overlege Lars Eikvar, Oslo
Intensivsykepleier Morten Falkenberg, Nøtterøy
Hjelpepleier Helga R. Grinden, Elverum
Konsulent Svein Øverland, Kristiansand

Sykepleier Anne Bi Hoffsten, Hamar – varamedlem for Kirsten Brubakk
Ass. lege Hege Gjessing, Oslo – varamedlem for Lars Eikvar
Psyk. sykepleier Irene Kronkvist, Heggedal – varamedlem for Morten Falkenberg
Hjelpepleier Lisbeth Eikenæs, Larvik – varamedlem for Helga R. Grinden
Portør Lasse Sølvberg, Ottestad – varamedlem for Svein Øverland
(Se også pkt. 6 Andre saker)
(Pressemelding)

4.      Klagesaker m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Klage fra korrespondent Alf Ole Ask over Utenriksdepartementets vedtak av 26. januar, 28. januar, 5. februar, 21. mars og 2. april 2007 om å nekte innsyn i 19 dokumenter knyttet til EØS-samarbeidet m.v. Klagen tas ikke til følge.

Kultur- og kirkedepartementet

Klage fra advokat Stein Ove Solberg over Kultur- og kirkedepartementets vedtak 20. desember 2006 om å unnta PricewaterhouseCoopers rapport ”Evaluering i forbindelse med eierskap og mulig investering i Filmparken AS og Norsk filmstudio AS” av 16. mars 2006 fra offentlighet.  Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnevnelser m.v.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Seniorrådgiver Kjell Østby utnevnes til underdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Barne- og likestillingsdepartementet

Forbrukerombud Bjørn Erik Thon åremålsbeskikkes for en ny periode på 6 år med tiltredelse 31. mai 2007.

Justis- og politidepartementet

Advokat Kirsti H. Bjørneset utnevnes til domstolleder ved Sunnmøre tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Statsadvokat Stig-Ole Haug utnevnes til lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lagdommer Elisabeth Hugem konstitueres som lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Miljøverndepartementet

Seksjonssjef Truls Bjørvig utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Rådgiver Stig Øyvind Uhr Svenningsen utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

Samferdselsdepartementet

Utnemning av seniorrådgjevar Tone Hennø Hardeland til underdirektør i Samferdselsdepartementet frå det tidspunkt som departementet fastset.
(Pressemelding)

 

6.      Andre saker

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst med tilhørende protokoll mellom Kongeriket Norges regjering og regjeringen i Amerikas Forente Stater til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Sør-Øst RHF opprettes med hjemmel i § 8 i lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. Med virkning fra 1. juni 2007 får Helse Sør-Øst RHF ansvaret for å sørge for at befolkningen i Helseregion Sør-Øst tilbys spesialisthelsetjeneste.
Vedtektene for Helse Sør-Øst RHF vedtas.
Revisor for Helse Sør-Øst RHF er revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers.
Staten overfører som sitt innskudd i Helse Sør-Øst RHF med virkning fra 1. juni 2007 de samlede eiendeler, rettigheter og forpliktelser som er knyttet til virksomhetene i Helse Sør RHF og Helse Øst RHF.
(Se også pkt. 3 Styrer, utvalg)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av Yme
(Pressemelding)

Statkraft Energi AS gis tillatelse til bygging av Kjensvatn kraftverk i Hemnes kommune.

 

 

Til toppen