Ot.prp. nr. 59 (2006-2007)

Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Les dokumentet:

Ot.prp. nr. 59

(2006-2007)

Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Tilråding fra Finansdepartementet av 11. mai 2007, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Følg proposisjonen på Stortinget