Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 8. mars 2013

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en stortingsmelding om forskningspolitikken og en stortingsmelding om boligpolitikken.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. mars 2013. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 73 S (2012–2013)
Samtykke til tiltredelse av den internasjonale Hongkong-konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip av 15. mai 2009

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 72 L (2012–2013)
Endringer i arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri)
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Prop. 70 L (2012–2013)
Endringer i skatteloven (om skatt av formue og inntekt)

Helse- og omsorgsdepartementet

Meld. St. 16 (2012-2013)
Beredskap mot pandemisk influensa
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 71 L (2012-2013)
Endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat mv.)

Meld. St. 15 (2012-2013)
Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
Det handler om å leve
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Meld. St. 17 (2012–2013)
Byggje – bu – leve
Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Meld. St. 18 (2012–2013)
Lange linjer – kunnskap gir muligheter
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 74 S (2012–2013)
Noregs deltaking i europeiske romprogram

 

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. mars 2013 til midlertidig lov om overføring av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet mv.
Lovvedtak 37 (2012-2013).  Lov nr. 9.

 

3. Delegasjon av myndighet

Nærings- og handelsdepartementet

Kongens myndighet etter §§ 6, 8 og 17 i lov 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap delegeres til Nærings- og handelsdepartementet. Denne delegeringen erstatter delegering 16. desember 2011 nr. 1248 om delegering av myndighet til departementet etter lov om næringsberedskap.

 

4. Klagesaker m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet

Klage 7. november 2012 fra Rolf Cato Imstøl over Justis- og beredskapsdepartementets vedtak 8. oktober 2012 med delvis avslag på begjæring om innsyn i dokumenter vedrørende Morten Ruuds avgang som departementsråd, tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Åmli kommune og Arendal Fossekompani ASA over Olje- og energidepartementets vedtak 30.09.2003 om avslag på søknad om utbygging av Kilandsfoss i Arndalsvassdraget. Klagen tas til følge.
Kilandsfoss AS gis tillatelse til erverv av grunn til fallrettigheter og til utbygging av Kilandsfoss kraftverk.
(Pressemelding)


5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Pretoria, Kari Maren Bjørnsgaard, utnevnes tillike til ambassadør i Gaborone, Botswana.

Arbeidsdepartementet

HMS-direktør Anne Næss Myhrvold åremålsbeskikkes som direktør for Petroleumstilsynet i en åremålsperiode på seks år. Tiltredelse skjer fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Utbyggingsdirektør Harald Vaagaasar Nikolaisen åremålsbeskikkes som administrerende direktør i Statsbygg for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet fastsetter.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Seniorrådgiver Jan Eivind Norheim, seniorrådgiver Birgitte Istad og seniorrådgiver Lise Lehrmann utnevnes til lovrådgivere i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Hege Johansen utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Lagdommer Rune Bård Hansen konstitueres som politimester i Vestfold politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer, og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2014.
(Pressemelding)

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Nina Natasha Røhne som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2013.

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Cecilie Schløsser Møller som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2013.

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Alvar Krafft Randa som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2013.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Peter Andre Johansen som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2013.

 

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker 

Inngåelse av endringer på landbruksområdet i EFTA-konvensjonen av 4. januar 1960.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 181/2012 av 28. september 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU av 25. oktober 2011 om forbrukerrettigheter (forbrukerrettighetsdirektivet) kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 32/2010 av 12. mars 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/20/EF av 23. april 2009 om skipsrederes forsikring mot sjørettslige krav kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 123/2010 av 10. november 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2010 av 6. april 2010 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører kan bli bindende for Norge.

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 2010.

Miljøverndepartementet

Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning slås sammen til ett direktorat. Det nye Miljødirektoratet opprettes med virkning fra 1. juli 2013.
Vedtak 16. mai 1974 om opprettelse av Statens forurensningstilsyn og vedtak 26. juli 1985 nr. 1458 om opprettelse av Direktoratet for naturforvaltning – instruks, oppheves.

Olje- og energidepartementet

Feios Kraft AS gis tillatelse til bygging av Feios kraftverk i Vik kommune i Sogn og Fjordane.
Småvoll kraft AS gis tillatelse til bygging av Småvoll kraftverk i Erga i Sunndal kommune i Møre og Romsdal.
Dalane kraft AS gis tillatelse til bygging av Dvergfossen kraftverk i Kvinesdal kommune i Vest-Agder.
GH Bergmo AS gis tillatelse til bygging av Valanelv kraftverk med regulering av Valanvatnet i Kvænangen kommune i Troms.
Småkraft AS gis tillatelse til regulering av Kleivvatn, Røysevatn og Botnevatn i Sirdal kommune i Vest-Agder.
(Pressemelding)

Hydro Aluminium AS gis tillatelse til endret regulering av Holsbruvatn i Årdal kommune i Sogn og Fjordane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen