Historisk arkiv

Ny politimester i Vestfold politidistrikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Rune Bård Hansen (55) er i statsråd i dag konstituert som politimester i Vestfold. Hansen kommer fra embetet som lagdommer ved Agder lagmannsrett.

Hansen er cand. jur fra 1985. Etter endt utdanning har han blant annet vært ansatt som politijurist ved Asker og Bærum politikammer og dommerfullmektig i Tromsø byrett/Nord-Troms herredsrett. Etter dommerfullmektigpraksisen var han politiinspektør ved henholdsvis Troms politikammer og Nord-Jarlsberg politikammer/politidistrikt. Rune Bård Hansen har vært assisterende sysselmann på Svalbard i to perioder. Først fra 1996 i åremålsstilling frem til 2000, og deretter en ny periode fra 2003 til 2006. Fra 2000 til 2003 var han førstestatsadvokat i Økokrim. I perioden 2002 til 2006 ledet han ekspertgruppen Baltic Sea Task Force, som jobber for bekjempelse av kriminalitet. Hansen var fra 2006 til 2007 konstituert som lagdommer ved Agder lagmannsrett, og fra 2007 til 2008 var han førstestatsadvokat ved Økokrim. Hansen har fra 2008 vært lagdommer ved Agder lagmannsrett.

Inntil ny politidistriktstruktur er fastsatt har Justis- og beredskapsdepartementet besluttet at et politimesterembete ikke lenger skal ansettes på åremål, men ved konstitusjon. Varigheten av konstitusjoner begrenses til og med 31. desember 2014. Om en eventuell ny politidistriktstruktur ikke er avklart på dette tidspunktet vil det være aktuelt med en ytterligere konstitusjonsperiode. Når endelig beslutning om ny politidistriktstruktur er fattet vil embetene bli kunngjort på vanlig måte.