Offisielt frå statsrådet 12. juni 2015

I statsråd i dag vart det mellom anna lagt fram ei melding til Stortinget om norske interesser og politikk i Antarktis. Det vart óg lagt fram ei melding om norske interesser og politikk for Bouvetøya.

Statsråd vart halde på Oslo slott 12. juni 2015. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

(Dokumentlenkene vert aktive frå kl. 11.45.)

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Meld. St. 32 (2014-2015)
Norske interesser og politikk i Antarktis 
(Pressemelding)

Utanriksdepartmentet, EØS- og EU-saker
Prop. 135 S (2014-2015)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre marked («IMI-forordningen») 

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 139 L (2014-2015)
Endringer i lov om anke til Trygderetten (lovrevisjon) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Meld. St. 33 (2014-2015)
Norske interesser og politikk for Bouvetøya.
(Pressemelding)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Meld. St. 34 (2014-2015)
Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2014.

Samferdselsdepartementet
Prop. 138 L (2014-2015)
Endringar i yrkestransportlova (lovbrotsgebyr knytt til tildeling av tenestekonsesjonskontraktar)
(Pressemelding)

Prop. 140 S (2014-2015)
Utbygging  og finansiering av E16 på strekningen Bagn – Bjørgo i Oppland.
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet
Lov 13. desember 2013 nr. 128 om lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) trer i kraft 1. juli 2015.

Helse- og omsorgsdepartementet
Ikraftsetting av lov 5. juni 2015 nr. 37 om endringer i folketrygdloven (henvisning fra psykolog). Loven trer i kraft 1. juli 2015.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mai 2015 til lov om endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Eurodac-forordningen 2013)
Lovvedtak 70 (2014-2015) Lov nr. 40
Loven gjelder fra 20. juli 2015.

Kunngjøring av Stortingets vedtak 1. juni 2015 om endringer i Grunnloven § 89.

Kulturdepartementet
Lov av 6. februar 2015 nr. 7 om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. trer i kraft 1. juli 2015.

Fra samme tidspunkt oppheves §§ 2-5 og 2-6 i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester.

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser og forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester).
(Pressemelding)

4. Styrer, utval

Arbeids- og sosialdepartementet
Følgende personer oppnevnes til kretsmeklere for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2018:

Østlandets krets:          

  • konsulent Inger Tellefsen, Oslo
  • pensjonert lagdommer Dag Stousland, Oslo
  • tingrettsdommer Inger Marie Landfald, Sarpsborg

Sørlandet krets: 

  • lagdommer Reidun Wallevik, Skien

Vestlandet krets:          

  • lagdommer Daniel Lunde, Bergen

Trøndelag krets:           

  • lagdommer Mats Stensrud, Trondheim

Nord-Norge krets:

  • lagmann Dag Nafstad, Tromsø

Justis- og beredskapsdepartementet
Gjenoppnevning av førstelagmann Magni Elsheim og oppnevning av advokat Marianne Abeler og seksjonssjef Bente Fanavoll Elverum som medlemmer av styret i Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2019.

Oppnevning av lagdommer Bjørnar Stokkan og advokat Ranveig Sem som varamedlemmer av styret i Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2019.

Nærings- og fiskeridepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til Klagenemnda for offentlige anskaffelser for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2019:

Leder:

Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn, Ringerike

Medlemmer:

Lagdommer Arve Rosvold Alver, Stjørdal
Professor dr. juris Finn Arnesen, Åsgardstrand
Advokat Gro Amdal, Stavanger
Professor dr. juris Halvard Haukeland Fredriksen, Bergen
Leder av Arbeidsretten Jakob Wahl, Spikkestad
Advokat Karin Fløistad, Oslo
Advokat Kristian Dahle Jåtog Trygstad, Oslo
Advokat Marianne H. Dragsten, Drøbak
Lagdommer Tone Kleven, Bamble 
(Pressemelding)

5. Klagesaker m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Klage fra advokat Sveinung O. Flaaten på vegne av Austre Adventfjord AS over Utenriksdepartementets avgjørelse 19. desember 2014 om delvis avslag på begjæring om innsyn i innstillingene nr. 1 og nr. 3 fra Koordineringsutvalget for Svalbardsaker. Klagen tas ikke til følge.

Landbruks- og matdepartementet
Klage fra Naturvernforbundet i Rogaland over Landbruks- og matdepartementets vedtak om nydyrking av 19. desember 2014. Klagen tas ikke til følge. 

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ambassadør Nils Ragnar Kamsvåg utnevnes til ambassadør i New Delhi med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Lene Natasha Lind utnevnes til ambassadør i Beirut med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksepartementet bestemmer.

Prosjektleder Nils Haugstveit utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Finansdepartementet
Konkurransedirektør Christine Benedicte Meyer åremålsbeskikkes som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av konstituert statsadvokat Benedikte Høgseth og advokat Kristoffer Larsen Rognvik til statsadvokater ved Hordaland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av konstituert statsadvokat Tor Børge Nordmo til statsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av fylkesnemndsleder Rune Nordby til tingrettsdommer ved Follo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert lagdommer Susann Funderud Skogvang til lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Bjørn André Holmen til tingrettsdommer ved Nord-Troms tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Daniel Løstegaard Olsen til tingrettsdommer ved Aust-Agder tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Øyvind Johnsen til tingrettsdommer ved Ofoten tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Stefan Jørstad til tingrettsdommer ved Hedmarken tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Ketil Folkvard Aune Sondresen og advokat Ruth Ingrid Brønstad til tingrettsdommere ved Tønsberg tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Kristin Barth-Larsen til tingrettsdommer ved Nedre Telemark tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert jordskiftedommer Rune Krok og seniorrådgiver Britt Rusten til jordskiftedommere ved Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av dommerfullmektig Ingulf Nordahl som tingrettsdommer ved Nord-Gudbrandsdal tingrett og Sør-Gudbrandsdal tingrett i ett år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av advokat Henrik Kristian Flod som tingrettsdommer ved Alstahaug tingrett og Rana Tingrett i ett år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Morten Lie som direktør i Direktoratet for byggkvalitet for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av underdirektør Karianne Kvernmo Wasenden til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Undertegning av protokoll om Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama av 24. juni 2013.

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 283/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 248/2014 av 26. februar 2014 om endring av forordning (EU) nr. 260/2012 med hensyn til omstillingen til unionsomfattende  kredittoverføringer og direkte debiteringer, kan bli bindende for Norge. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Instruks om innløysing og regulering av festeavgift i festeforhold der staten eller statleg styrde verksemder eig tomta, fastsatt ved kongelig resolusjon av 14. september 2007, oppheves med virkning fra 1. september 2015.
De som fester boligtomt som reguleres av instruksen gis rett til å innløse tomta på de betalingsvilkår instruksen fastsetter. Krav om innløsning må fremmes skriftlig innen ett år fra 1. september 2015.
(Pressemelding)

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtas.
(Pressemelding)

Kongelig resolusjon av 9. oktober 1996 om fastsettelse av grafisk designprogram for departementene og for regjeringens dokumenter til Stortinget oppheves med virkning fra 1. juli 2015.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet gis fullmakt til å fastsette et revidert designprogram for departementene, samt gjøre nødvendige tilpasninger i fremtiden. Prinsipielle spørsmål vedrørende utforming av regjeringens dokumenter til Stortinget skal forelegges Statsministerens kontor før beslutning.