Prop. 138 L (2014–2015)

Endringar i yrkestransportlova (lovbrotsgebyr knytt til tildeling av tenestekonsesjonskontraktar)

Proposisjonen omhandlar endringar i yrkestransportlova. Lovframlegget opnar for at Samferdselsdepartementet skal kunne påleggje oppdragsgjevarar eit lovbrotsgebyr dersom dei bryt reglar som skal sikre openheit og ikkje-diskriminering i samband med tildeling av konsesjonskontraktar som gjeld transporttenester etter yrkestransportlova.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget