Meld. St. 34 (2014–2015)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2014

Meldingen er en årlig oversendelse til Stortinget av Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for foregående år. Den inneholder en beskrivelse av arbeid, tiltak, vedtak og tilsyn i året som har gått, samt gir en oversikt og vurdering av utfordringer på personvernområdet. KMD gir i innledningen til meldingen noen kommentarer til Datilsynet og Personvernnemnda årmeldinger, samt noen korte vurderinger av utfordringer på personvernområdet.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no