Prop. 135 S (2014–2015)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre marked («IMI-forordningen»)

EØS-komiteen traff den 30. april 2015 beslutning om å innlemme forordning (EU) nr. 1024/2012 om det indre markeds informasjonssystem (IMI) i EØS-avtalen Europakommisjonen har utviklet et elektronisk informasjonssystem for det indre marked (IMI) for å styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-statene. IMI benyttes bl.a. til samarbeid om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, tilsyn med tjenesteytere og for togførerbevis. Det er per i dag mer enn 7000 myndigheter som er knyttet til IMI, og potensialet for økt bruk av IMI er betydelig. IMI har så langt fungert på ulovfestet grunnlag. Gjennom IMI-forordningen etableres et horisontalt rettsgrunnlag for IMI og felles regler for ensartet bruk av systemet fastsettes, blant annet med sikte på å legge til rette for at IMI kan tas i bruk på nye områder. Det overordnede siktemålet er å fremme det indre marked ved å etablere gode betingelser for administrativt samarbeid. Mer konkret er formålet med forordningen å etablere et rettsgrunnlag for IMI, etablere et regelverk for personvern i IMI, legge til rette for utvidet bruk av IMI innenfor nye saksfelt, og klargjøre rollene til aktørene i IMI.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget