Historisk arkiv

Nye medlemmer til Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Klagenemnda for offentlige anskaffelser får fem nye medlemmer.

Kongen i statsråd har i dag oppnevnt ti medlemmer til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) for perioden fra 1. juli 2015 til 30. juni 2019.

– Nemnda settes sammen av høyt kvalifiserte jurister med god kompetanse innen praktisk tvisteløsning og regelverket om offentlige anskaffelser. Dette har vært utgangspunktet for valg av medlemmer, sier næringsminister Monica Mæland.

Av totalt ti medlemmer er det fem som trer ut av nemnda til sommeren og fem som oppnevnes for en ny periode. Dette er viktig av hensyn til kontinuitet i klagenemndas arbeid. Dagens medlemmer i KOFA er oppnevnt frem til 30. juni 2015.

De som oppnevnes på nytt er:

  • Georg Fredrik Rieber-Mohn, tidligere høyesterettsdommer og nåværende leder av KOFA. Rieber-Mohn vil lede klagenemnda videre.
  • Tone Kleven, lagdommer ved Agder lagmannsrett.
  • Jakob Wahl, leder av Arbeidsretten.
  • Arve Rosvold Alver, lagdommer ved Frostating lagmannsrett.
  • Gro Amdal, partner i Kluge Advokatfirma.

De som oppnevnes som nye medlemmer er:

  • Finn Arnesen, professor i rettsvitenskap ved UiO og leder av Senter for europarett.
  • Halvard Haukeland Fredriksen, professor i rettsvitenskap ved UiB. 
  • Karin Fløistad, advokat og partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.
  • Kristian Dahle Jåtog Trygstad, advokat og partner i ALT Advokatfirma.
  • Marianne H. Dragsten, advokat og partner i Advokatfirmaet AnskaffelseXperten AS.

Professorene har i flere år forsket og undervist i generell EU/EØS-rett, publisert en rekke artikler i norske og utenlandske juridiske tidsskrifter, og skrevet fagbøker og utredninger.

Advokatene tilfører nemnda viktig praktisk innsikt i anskaffelsesprosesser og økt kompetanse. Det oppnevnes nå tre svært kompetente advokater som nye KOFA medlemmer. Disse personene har det til felles å ha omfattende kompetanse innen offentlige anskaffelser, tvisteløsning og prosedyre og å ha gitt råd til klienter fra både det offentlige og fra de private selskapenes side. De har et sterkt engasjement for fagfeltet som viser seg gjennom deres forfatterskap, foredragsvirksomhet og akademisk bakgrunn. 

Ved oppnevningen har det også vært tatt hensyn til kravene i likestillingsloven om representasjon av begge kjønn i offentlige utvalg mv., samt at sammensetningen må gi en tilfredsstillende geografisk spredning.

Det var 20 personer som meldte sin interesse for vervene eller ble foreslått som kandidater.