Prop. 139 L (2014–2015)

Endringer i lov om anke til Trygderetten (lovrevisjon)

Trygderettsloven foreslås revidert. Loven inneholder regler om Trygderettens virkeområde (trygderett og pensjonsrett) og om saksbehandlingen for og i Trygderetten. Lovteksten er gjennomgått for å bedre systematikken, og det er foreslått innført en formålsparagraf i loven. Trygderettens praksis med gjenopptak foreslås tatt inn i loven. Uavhengighetsprinsippet og tilfeldighetsprinsippet foreslås også lovfestet. Ordningen med legmedlemmer foreslås avviklet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget