Offisielt frå statsrådet 13. desember 2019

I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Høytflyvende satellitter - jordnære formål", ein strategi for norsk romverksemd, lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 13. desember 2019. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Meld. St. 11 (2019-2020)
Digital transformasjon og utviklingspolitikken
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Prop. 37 LS (2019-2020)
Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), lov om endringer i lov om Folketrygdfondet og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 34 L (2019-2020)
Endringer i bioteknologiloven mv.
(Nyheitssak)

Prop. 36 L (2019-2020)
Endringar i pasientskadeloven (forskriftsheimel om meinerstatning mv.)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 35 LS (2019-2020)
Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 152/2018 6. juli 2018 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 2014/61
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Meld. St. 10 (2019-2020)
Høytflyvende satellitter - jordnære formål
En strategi for norsk romvirksomhet
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 30 L (2019-2020)
Endringer i vegtrafikkloven (opplæring)
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 3. desember 2019 til lov om endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg).
Lovvedtak 9 (2019-2020)  Lov nr. 78

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 26. november 2019 til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer).
Lovvedtak 7 (2019-2020)  Lov nr. 79

Delt ikraftsetting av endringsloven. Endringsloven trer i kraft 1. januar 2020 med unntak av del I, endringene i lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) § 28, og del XIV, endringene i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 16-2 syvende ledd.

Delt ikraftsetting av lov 15. juni 2018 nr. 35 om endringer i verdipapirhandelloven og opphevning av børsloven mv. Endringsloven del I, endringene i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 8-1, trer i kraft 1. januar 2020.

Klima- og miljødepartementet
Ikraftsetting av forskrift 15. februar 2019 nr. 127 om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven. Forskriften trer i kraft 1. januar 2020.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 9. desember 2019 til midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver.
Lovvedtak 12 (2019-2020)  Lov nr. 80

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. desember 2019 til lov om endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister)
Lovvedtak 13 (2019-2020)  Lov nr. 81
Loven trer i kraft 1. januar 2020.

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. desember 2019 til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd for private høyskoler).
Lovvedtak 14 (2019-2020)  Lov nr. 82
Loven trer i kraft 1. januar 2020.

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 9. desember 2019 til lov om opphevelse av omstillingslova.
Lovvedtak 11 (2019-2020)  Lov nr. 83
Loven trer i kraft 1. januar 2020.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere for 2020 fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 31. januar 1958 nr. 9412 om beregning og innbetaling av avgift på omsetning av fisk til pensjonstrygden for fiskere fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 15. november 2019 nr. 1545 om inndelingen av domssogn og lagdømmer fastsettes.

Forskrift om oppheving av forskrift 24. mai 1985 nr. 1002 om fritak for tjenestegjøring i Sivilforsvaret fastsettes.

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om endring i forskrift 15. februar 2019 nr. 127 om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og ikrafttredelser)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 21. juni 2017 nr. 838 til lov om statens ansatte mv. fastsettes.
(Nyheitssak)

Kulturdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester fastsettes.
(Nyheitssak)

4. Styrer og utval

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av sorenskriver Unni Sandbukt som varamedlem av Innstillingsrådet for dommere fra 1. januar 2020 til og med 31. desember 2023.

Oppnevning av advokat Michal Wiik Johansen som varamedlem av Innstillingsrådet for dommere fra 1. januar 2020 til og med 31. desember 2023.

Kulturdepartementet
Oppnevning av leder, medlemmer og numeriske varamedlemmer til Norsk kulturråd i perioden 1. januar 2020 - 31. desember 2023:

Leder:
Komponist Lars Petter Hagen, Oslo

Medlemmer:
Direktør Maria Utsi, Harstad (gjenoppnevning)
Dr. philos Jorunn Veiteberg, København (gjenoppnevning)
Daglig leder Peder Horgen, Arendal
Komponist Rebecka Sofia Ahvenniemi, Bergen

Numeriske varamedlemmer:
1. Produsent Rami Maktabi, Fredrikstad (gjenoppnevning)
2. Forfatter Bjørn Hatterud, Oslo
(Nyheitssak)

5. Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av underdirektør Morten Rognmo til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Thomas Nordby Barth til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av advokat Ketil Bøe Moen til ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Landbruks- og matdepartementet
Utnevning av Bente Odlo til ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartmentet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Statsministerens kontor
Forvaltningen av statens eierskap i Mantena AS overføres fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet fra 1. januar 2020.

Utanriksdepartementet
Ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018.

Noreg deltek, med atterhald om Stortinget sitt samtykke, i avgjerda i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) 2016/589 om eit europeisk nettverk for arbeidsformidlingar (EURES), tilgang til mobilitetstenester for arbeidstakarar og ytterlegare integrasjon av arbeidsmarknadene, og dei sju gjennomføringsavgjerder.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutninger om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr og forordning (EU) 2017/746 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk.

Finansdepartementet
Bestemmelse om pengepolitikken, bestemmelse om beslutningsgrunnlag og råd om motsyklisk kapitalbuffer og retningslinjer for avsetning og disponering av Norges Banks overskudd fastsettes.

Kulturdepartementet
Av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2019 til idrettsformål i 2020 tildeles Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 730 000 000 kroner og Stiftelsen Antidoping Norge 38 010 000 kroner.

Av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2019 til helse- og rehabiliteringsformål i 2020 tildeles Stiftelsen Dam et forskudd på 103 744 000 kroner.

Av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2019 til kulturformål i 2020 tildeles forskudd til følgende tiltak: Landsomfattende musikkorganisasjoner 8 750 000 kroner, Krafttak for sang 2 225 000 kroner, Folkeakademienes landsforbund 3 563 000 kroner og Norske kirkeakademier 875 000 kroner.

Det blir stilt statlig forsikring for omsøkt forsikringsverdi for verk i samsvar med verksliste datert 29. oktober 2019 for utstillingen "Edward Burne-Jones. Prerafaelittene og Norden".