Historisk arkiv

Regjeringen legger frem forslag til ny revisorlov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til ny revisorlov. Lovforslaget skal bidra til å sikre høy tillit til revisjonstjenester i Norge og gi en moderne revisjonsregulering som er i samsvar med EØS-retten.

– Med denne loven sikrer vi at revisors arbeid er uavhengig, objektivt og kritisk. Dette bidrar til verdiskaping fordi den finansielle informasjonen blir bedre, konkurransegrunnlaget likere og skattegrunnlaget riktigere. Lovforslaget fremhever også revisors rolle som bidragsyter i kampen mot økonomisk kriminalitet, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Ny revisorlov bygger på utredningen i NOU 2017: 15 Ny revisorlov – forslag til ny lov om revisjon og revisorer, lagt frem av Revisor- og regnskapsførerutvalget juni 2017.

Dette er viktigste endringene i det nye lovforslaget:

Én kategori for godkjente revisorer

Næringslivet i Norge i dag er mangfoldig og komplisert. Dette stiller store kompetansekrav til revisorene. Regjeringen mener derfor at det er riktig å innføre kun én kategori av godkjente revisorer i Norge, slik at ordningen med registrert revisor opphører. Det vil som før kreves mastergrad i regnskap og revisjon for å bli statsautorisert revisor. Videre foreslår regjeringen at antallet timer etterutdanning for statsautoriserte revisorer økes fra 90 til 120 timer.

Revisjonsforordningen stiller økte krav til revisjonen av foretak av stor betydning for finansmarkedene

Forslaget til ny revisorlov gjennomfører direktiv 2014/56/EU (revisjonsdirektivet) og forordning (EU) 537/2014 (revisjonsforordningen) i norsk rett. Revisjonsforordningen innebærer økte krav til revisors uavhengighet ved revisjon av foretak av allmenn interesse. Foretak av allmenn interesse er foretak som har utstedt omsettelige verdipapirer som er opptatt til handel på regulert marked i et EØS-land, banker, kredittforetak og forsikringsforetak. Gjennomføring av revisjonsforordningen innebærer også at regler om bytte av revisor og krav til anbud ved innhenting av revisjonstilbud innføres i Norge.

Praksis fra kommunal revisjonsvirksomhet

Med det nye lovforslaget vil praksis fra kommunal- og privat revisjonsvirksomhet likestilles som grunnlag for å bli godkjent som statsautorisert revisor.

Flere reaksjonsmuligheter for Finanstilsynet

I samsvar med revisjonsdirektivet foreslås det at Finanstilsynet gis hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr, forbud mot å inneha ledelsesfunksjon (ledelseskarantene) eller forbud mot å undertegne revisjonsberetning ved overtredelser av revisjonslovgivningen.

Prop. 37 LS (2019-2020) Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)