Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ny lov skal gi mer bredbånd for pengene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Raske og gode bredbåndsnett i hele landet er en viktig del av den digitale grunnmuren i Norge. Vi legger nå til rette for at utbyggingen kan gå enda raskere ved at bredbåndsaktørene med loven i hånd kan få tilgang til master og rør som allerede finnes, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Regjeringen legger i dag frem en lovproposisjon for Stortinget som vil tilrettelegge for rimeligere og raskere utbygging av høyhastighetsbredbånd. Loven gjennomfører EUs bredbåndsutbyggingsdirektiv.

- Det er kostbart å bygge ut faste og mobile bredbåndsnett i Norge. Dette lovforslaget vil blant annet innebære at de som eier infrastruktur som kan egne seg for fremføring av bredbånd, må gi tilgang til utbyggerne. Det kan være snakk om tilgang til master eller til rør i grøfter, sier Astrup.

Mer samarbeid om anleggsarbeid og felles utnyttelse av eksisterende infrastruktur vil gjøre at utbyggerne får hver krone til å strekke enda lenger.

- Vi ligger godt an til å nå målet om 90 prosent dekning av høyhastighetsbredbånd innen utgangen av 2020. Denne loven vil gi mer bredbånd for pengene, og vil bidra til å øke takten i utbyggingen av faste og mobile bredbånd. Dette er viktig for de husstandene og bedriftene som fortsatt ikke har et tilstrekkelig tilbud, sier Astrup.

Loven vil være et viktig bidrag for å legge til rette for utbygging av neste generasjon mobilnett (5G) som vil kreve flere og tettere basestasjoner.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått midler til å etablere en sentral informasjonstjeneste for å få oversikt over eksisterende infrastruktur og planlagte bygge- og anleggsarbeider.

- Bedre koordinering av bredbåndsutbyggingen kan også være med på å unngå graveskader og på den måten hindre at innbyggere og næringsliv mister bredbåndsforbindelsen, sier Astrup.

Forslagene innebærer blant annet:

  • Tilgang til eksisterende fysisk infrastruktur: Legge til rette for felles utnyttelse av eksisterende fysiske infrastrukturer av ulike typer, med sikte på en mer effektiv og kostnadseffektiv utbygging av faste og mobile bredbåndsnett
  •  Samordning av bygge- og anleggsarbeider: Legge til rette for at utbyggere av faste og mobile bredbåndsnett kan ta del i pågående og planlagte bygge- og anleggsprosjekter.
  • Åpenhet og innsyn: Sikre utbyggere av faste og mobile bredbåndsnett informasjon om hvilke fysiske infrastrukturer som finnes, samt hvilke bygge- og anleggsarbeider som planlegges iverksatt.
  • Infrastruktur i bygninger: Sikre at nye bygninger, og bygninger som gjennomgår renovering, klargjøres innvendig for høyhastighetsnett.
  • Bestemmelser om tvisteløsningsorgan og sentral informasjonstjeneste.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon 22242500