Økning i bestanden av granbarkbiller

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Bestanden av granbarkbiller øker i store deler av landet. Størst er økningen i Vestfold. Forskerne er imidlertid usikre på hvordan bestandsutviklingen fortsetter, og hva vi kan forvente av skogskader i året som kommer.

Den nasjonale barkbilleovervåkingen viser at fangstene av granbarkbiller det siste året har vært økende i alle de undersøkte områdene, med unntak av Vest-Agder. Dette skyldes trolig at mange grantrær ble svært svekket etter tørkesommeren 2018.

Den årlige barkbilleregistreringen foregår ved hjelp av luktfeller og gjennomføres på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Arbeidet utføres i samarbeid med skogbruks­myndighetene i 13 fylker eller delfylker. Hensikten med barkbilleovervåkingen er å varsle skogforvaltningen når barkbillebestandene er store og risikoen for skogskader øker.

Skadet skog i Vestfold.
Skadet skog i Vestfold. Foto: Marius Lippestad

Vindfall og langvarig tørke øker skadepotensialet

Stor granbarkbille (Ips typographus) er det eneste skadeinsektet som kan angripe og drepe friske grantrær i stort omfang. Arten er vanlig på Sør- og Østlandet, samt i Trøndelag og Nordland sør for Saltfjellet.  Den store granbarkbillen formerer seg først og fremst i ferske vindfall og andre former for døde og svekkede grantrær. Når tettheten av biller er lav er ikke billene i stand til å kolonisere levende trær, fordi trærne er beskyttet av ulike forsvarsmekanismer. Problemene oppstår ved store vindfellinger og etter tørkeperioder. Slike hendelser kan utløse barkbilleutbrudd på levende trær, og vi kan få årelange utbrudd som varer helt til forrådet av svekkede trær er brukt opp, eller til tørkeperioden tar slutt og trærne gjenvinner sin naturlige motstandskraft.

Granbarkbille.
Granbarkbille. Foto: Karsten Sund/Naturhistorisk museum/NIBIO

Flest biller og størst skader i Vestfold

Nivået av barkbiller i Vestfold har økt gradvis i årene etter tørkesommeren 2018. I gjennomsnitt er det registrert mer enn 20 000 barkbiller per felle i det gamle fylket på vestsiden av Oslofjorden. Billenivået er likevel bare 69 prosent av nivået ved slutten av utbruddet på 1970-tallet og 75 prosent av nivået i 1994.

Vestfold har flest skogskader i år til tross for lavere billenivå enn ved siste utbrudd. Årsaken kan være at tørkesvak berggrunn i deler av fylket har gitt flere svekkede trær i Vestfold enn i andre fylker etter tørkesommeren 2018. Områdene som er angrepet nå er de samme som ble hardt rammet under barkbilleutbruddet på 1970-tallet.