Personer med terrorplaner skal kunne miste norsk statsborgerskap uten å være straffedømte

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår at personer som utgjør en alvorlig trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, kan tape statsborgerskapet sitt uten å være straffedømte. Det betyr at statsborgerskapet for eksempel kan tas fra personer med planer om og potensial til å begå terror.

I dag kan statsborgerskapet kun tapes hvis man er straffedømt for blant annet terrorplanlegging, men personer kan være en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser uten å være straffedømte. I tilfeller hvor en person har utvist en fremferd som tilsier at han eller hun vil begå handlinger som vil være sterkt til skade for Norge, bør det være en hjemmel for å frata det norske statsborgerskapet.

Når det norske statsborgerskapet er tapt, vil personen ikke lenger ha ubetinget rett til å oppholde seg i Norge og det norske passet vil ikke lenger være gyldig.

Forslaget omfatter bare personer med dobbelt statsborgerskap, slik at ingen skal gjøres statsløse.

Rett til å få prøvd saken kostnadsfritt for domstolene

Regjeringen foreslår at sakene skal avgjøres av Kunnskapsdepartementet i første instans, slik det i dag gjøres for de øvrige sikkerhetssakene etter statsborgerloven og utlendingsloven.

Rettssikkerheten vil bli ivaretatt ved at den det gjelder kan få saken prøvd av domstolene. Personens advokatkostnader vil bli dekket av staten. Dette gjelder både kostnader ved behandlingen i departementet og for domstolene.

Behandlingsmåten ivaretar hensynet til grunnleggende nasjonale interesser og hensynet til den enkeltes rettssikkerhet på den beste måten.