Prop. 134 L (2019–2020)

Endringer i statsborgerloven (tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)

Proposisjonen inneholder forslag til en hjemmel i statsborgerloven for at departementet av hensyn til grunnleggende nasjonale interesse kan treffe vedtak om tap av statsborgerskap for en person som også har annet statsborgerskap, og som har utvist en fremferd som kan tilsi at vedkommende sterkt vil skade slike interesser. Det foreslås at staten skal bære alle kostnader med saken dersom det reises søksmål om gyldigheten av departementets vedtak.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget