Melding til Stortinget om nordisk samarbeid

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Vi ønsker å styrke Nordens evne til å møte grunnleggende utfordringer knyttet til klima, grønn omstilling og konkurransekraft, sier samarbeidsminister og EØS- og EU-minister, Elisabeth Vik Aspaker. I dag ble stortingsmeldingen om nordisk samarbeid lagt fram, og Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2017 er et sentralt tema.

Meldingen er utarbeidet av Utenriksdepartementet i nært samarbeid med berørte departementer og omhandler det nordiske samarbeidet i 2016 og 2017.

- Bredden og dybden i det nordiske samarbeidet er unik. Meldingen understreker at samarbeidet er særlig relevant i en tid med omstillingsbehov i de nordiske samfunnene. Et annet viktig poeng er at mye av det vi samarbeider om i Norden har tydelige koblinger til EU-spørsmål. På denne måten bidrar nordisk samarbeid til en aktiv norsk europapolitikk. Vi setter også søkelyset på ministerrådets internasjonale engasjement med utgangspunkt i at de nordiske landene deler fundamentale interesser og verdier i utenrikspolitikken, sier samarbeidsminister og EØS- og EU-minister Vik Aspaker.

Norge overtar formannskapet i Nordisk ministerråd 1. januar 2017, etter Finland. Det norske formannskapet skal organiseres langs tre hovedspor:

  • Norden i omstilling
  • Norden i Europa
  • Norden i verden.

Statsminister Erna Solberg vil presentere det norske formannskapsprogrammet i sin helhet på Nordisk råds sesjon i København 1. november.

De nordiske landene har de to siste årene særlig vektlagt å modernisere samarbeidet. Reformpakken «Nytt Norden 2.0» omfatter mer fleksible samarbeidsformer og budsjetter. Reformpakken vil iverksettes i 2016, og under norsk formannskap i 2017.

Bakgrunn

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Formannskapet i Nordisk ministerråd varer i ett år av gangen, og veksler mellom de fem nordiske landene. Det landet som innehar formannskapet utformer et program som veileder det nordiske samarbeidet gjennom året. Statsråd Elisabeth Vik Aspaker er Norges samarbeidsminister i Nordisk ministerråd.