Rådet ber om ambisiøst miljøhandlingsprogram

EU skal legge føringene for fremtidens miljøpolitikk i et nytt miljøhandlingsprogram. Norge har nylig spilt inn hvilke prioriteringer EU bør legge vekt på. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell vil diskutere EUs målsetninger med miljøkommisær Janez Potočnik når de møtes i Brussel denne uken.

EUs miljøkommissær Janez Potočnik skal legge frem et syvende miljøhandlingsprogram i november på forespørsel fra Rådet og Europarlamentet. Foto: EU-delegasjonen

EU skal legge føringene for fremtidens miljøpolitikk i et nytt miljøhandlingsprogram. Norge har nylig spilt inn hvilke prioriteringer EU bør legge vekt på. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell vil diskutere EUs målsetninger med miljøkommisær Janez Potočnik når de møtes i Brussel denne uken.

I snart ti år har EU brukt det sjette miljøhandlingsprogrammet som utgangspunkt for miljøpolitikken som er foreslått og vedtatt. Miljøhandlingsprogrammene til EU inneholder retningslinjer og prioriteringer for EUs miljøarbeid.

Det inneværende programmet avsluttes i sommer, og Rådet og Europaparlamentet har ønsket et nytt, syvende miljøhandlingsprogram. Europakommisjonen har vært avventende. Årsaken har vært at Kommisjonen er mer opptatt av andre typer styringsgrep enn et nytt omfattende juridisk dokument på miljøområdet.

Nå har Europakommisjonen likevel annonsert at den vil legge frem et forslag til et nytt miljøhandlingsprogram i november.

Norske innspill
Det sjette miljøhandlingsprogrammet hadde fire prioriterte områder: Klimaendringer, natur og biologisk mangfold, miljø, helse og livskvalitet, og naturressurser og avfall. Det syvende miljøhandlingsprogrammet vil etter Rådets ønske ha fokus på klima, biodiversitet, effektiv og bærekraftig bruk av ressurser, bymiljø, forurensning, bedre livskvalitet og menneskelig helse.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell møter miljøkommisær Janez Potočnik 26. juni for blant annet å diskutere innholdet i det syvende miljøhandlingsprogrammet. Dette programmet er en del av EØS-avtalens protokoll 31. Norge sendte et innspill til Europakommisjonen i slutten av mai. Les innspillet her.

11. juni møttes EUs miljøvernministre i Luxembourg for å diskutere hvilke prioriteringer som bør gjelde i det syvende miljøhandlingsprogrammet. De tar til orde for en visjon om et grønt Europa frem til 2050 og målsetninger frem til 2020.

«Fitness checks»
Miljøvernministrene ønsker at programmet skal inneholde to hovedelementer:

  1. At man gjennomfører eksisterende miljølovgivning bedre
  2. At man fremmer tiltak for overgangen til grønn økonomi

– Rådet inviterer Europakommisjonen til å utføre «fitness checks» av eksisterende lovgiving for å se om den fremdeles virker etter sitt formål, skriver miljørådene Marie Helene Korsvoll og Knut Kroepelien ved EU-delegasjonen i sin rapport fra ministerrådet.

Giftfritt miljø
EUs miljøvernministre ønsker også at det nye miljøhandlingsprogrammet skal berøre temaer som klimatilpasning og et giftfritt miljø, deriblant utfordringer relatert til nanomaterialer, hormonforstyrrende stoffer og kombinasjonseffekter av kjemikalier.

Flere av synspunktene fra enkelte medlemsland er mer eller mindre i samsvar med norsk syn på disse spørsmålene. Fra norsk side har det også vært tatt til orde for et større søkelys på et giftfritt miljø i det nye miljøhandlingsprogrammet i et innspill til det arbeidet som pågår i Kommisjonen.

Les mer i rapporten fra miljørådene Marie Helene Korsvoll og Knut Kroepelien ved EU-delegasjonen.

Til toppen