Reaksjoner mot utlendinger som har fått oppholdstillatelse med falsk identitet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag instruert UDI hvordan utlendingsmyndighetene skal reagere overfor personer som tidligere har fått oppholdstillatelse under falsk identitet, men som likevel kan ha rett til internasjonal beskyttelse.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har gjort departementet oppmerksom på et mindre antall saker der utlendinger har fått oppholdstillatelse i Norge etter å ha oppgitt falsk nasjonalitet, men hvor utlendingen kan ha rett til internasjonal beskyttelse.

– Det klare utgangspunktet når noen har fått oppholdstillatelse med falsk identitet, er at det må vurderes utvisning, men også i tilfeller hvor det ikke er mulig med utvisning på grunn av sikkerhetssituasjonen i hjemlandet, er det viktig med reaksjoner, sier statssekretær Jøran Kallmyr (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Instruksen legger opp til at UDI skal tilbakekalle tillatelser som er gitt på grunnlag av falske identitetsopplysninger, og at en ny oppholdstillatelse som skyldes sikkerhetssituasjonen i hjemlandet, skal gis med kortere varighet (ett år) enn ellers (tre år).

– I praksis innebærer dette at utlendinger som tidligere har fått permanent oppholdstillatelse med falsk identitet kan miste denne, og at det kan ta lang tid før det eventuelt er aktuelt å gi en ny permanent oppholdstillatelse, sier statssekretæren.

Kallmyr understreker også at UDI må anmelde saker hvor utlendingen har hatt oppholdstillatelse med falsk identitet, og viser til at dette er presisert i instruksen.

– Vi vil vurdere å stramme inn forskriftsreglene for å gjøre det enda vanskeligere for dem som har hatt opphold med falsk identitet å få permanent oppholdstillatelse i fremtiden, sier Kallmyr.

I saker hvor UDI er blitt kjent med at en utlending har hatt oppholdstillatelse med falsk identitet skal følgende gjelde selv om utlendingen kan ha rett til beskyttelse etter Norges internasjonale forpliktelser:

  1. UDI skal vurdere tilbakekall av den tidligere oppholdstillatelsen.
  2. Dersom utlendingen etter tilbakekall har rett til ny fremtidig oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 28, skal tillatelsen bare gis med ett års varighet av gangen, og ikke tre år, slik hovedregelen ellers er, jf. utlendingsforskriften § 10-13, som åpner for at oppholdstillatelse kan gis for ett år eller kortere når «særlige grunner» tilsier det.
  3. UDI skal levere anmeldelse til politiet i saker hvor UDI mener det er begått lovbrudd.

Instruksen trer i kraft straks.