Regjeringen har besluttet å starte opp arbeidet om ny forvaltningsordning for statsgrunn i Nordland og Troms

Det som vil være styrende for arbeidet er å finne en ordning som gjør at verdiskaping beholdes lokalt, og som sikrer lokale interesser. Det gir både bønder, reindrifta og andre, større innflytelse og involvering.

– Jeg er glad for at regjeringen nå vil komme lokalsamfunnene i Troms og Nordland i møte, med å starte opp arbeidet om ny forvaltningordning for statsgrunn i Nordland og Troms. Jeg vet at mange venter på at regjeringen skal følge opp forslagene fra samerettsutvalget II, og nå vil regjeringen sette i gang, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Arbeidet er en oppfølging av forslaget fra samerettsutvalget II (NOU 2007:13) om ny forvaltningsordning for Nordland og Troms, med sikte på å sikre lokalsamfunn og samiske interesser større innflytelse og involvering i utmarksforvaltningen.

– Jeg er opptatt av at løsningen vi velger skal være tilpasset de særlige forholdene i Nordland og Troms. Vi vil derfor jobbe mye med å involvere de lokale interessene som bruker utmarka, sier Helleland.

Samerettsutvalget II leverte en omfattende og grundig rapport, med ulike forslag. Utvalgets medlemmer var delt i synet på hva som ville være den beste ordningen for forvaltning av Nordland og Troms. Medlemmene var enige om at en ny forvaltningsordning skal gi økt regional og lokal innflytelse i utmarksforvaltningen og at dagens ordning ikke ivaretar samiske interesser.

– Regjeringen har ikke tatt stilling til hva slags løsning som er ønskelig for Nordland og Troms. Det skal vi vurdere nå, i samråd med berørte parter, sier Helleland.

I Nordland og Troms fylke er Statskog SF grunneier og administrerer utmarksressursene, blant annet jakt og fiske.

Flere har ivret for å innføre fjelloven i Nordland og Troms, for å sikre lokalsamfunn innflytelse over utmarksressursene.

Fjelloven er utformet for fjellområdene i Sør-Norge, hvor det er andre eiendoms- og rettighetsforhold enn i Nordland og Troms. Situasjonen i Nordland og Troms er annerledes, blant annet er det ikke statsalmenninger i disse områdene, og stort sett alt er samiske reinbeiteområder.  

– Jeg mener at det ikke er en god ide å innføre fjelloven direkte. Innføring av forvaltningsordning for Nordland og Troms er en viktig sak som krever en grundig og bred vurdering, og det er viktig å involvere de interessene som blir berørt, underveis i arbeidet, sier Helleland.

 

Media kan henvende seg til vår pressevakt på 22 24 25 00, eller e-post ke@kmd.dep.no.