Regjeringen holder ord om tiltakspakken for økt sysselsetting

Innlegg i Nationen

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (SP) skriver i et debattinnlegg i Nationen (10.03.2016) at Regjeringens tiltakspakke på 4 milliarder «i liten eller ingen grad [er] retta mot Sør- og Vestlandet».

Budsjettet for 2016 inneholder en sterk satsing på investeringer i infrastruktur, forskning og innovasjon. Det er riktig at noen av tiltakene i pakken ikke er øremerket Sør- og Vestlandet, men dette betyr ikke at midlene ikke vil tilfalle Sør- og Vestlandet, for eksempel: 

  • 350 millioner kroner gjelder forskning og innovasjon. Den geografiske fordelingen er avhengig av søknadsinngangen. Med mange gode søknader fra Vestlandet, som det historisk har vært, vil en stor del av midlene tilfalle denne regionen.
  • I tiltakspakken er det satt av 589 millioner kroner til tiltaksplasser for ledige. Midler til plassene fordeles geografisk etter regionenes behov for arbeidsrettet bistand. Behovet er størst på Sør- og Vestlandet.
  • 770 millioner kroner til veg og jernbane vil gi økt vedlikehold og fornyingsaktivitet flere steder i landet, herunder Sør- og Vestlandet.

Tiltakspakken treffer altså der den skulle, og den er langt fra det eneste Regjeringen gjør for å stimulere aktiviteten og sysselsettingen i økonomien. Tiltakspakken bidrar til å møte utfordringene lav oljepris skaper.

Videre har Regjeringen har fremmet en skattereform som vil bidra til et bedre skattesystem og lavere skatter. Redusert selskapsskatt vil fremme investeringer i norsk næringsliv og legge grunnlaget for økt sysselsetting.

De delene av landet som nå opplever en vekst i arbeidsledigheten, skal føle seg trygge på at helheten i budsjettet for 2016 fortsatt ivaretar behovet for arbeid, aktivitet og omstilling.