Regjeringen innfører våpenamnesti fra 1. januar 2023 til 1. juni 2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Ulovlige våpen er et alvorlig samfunnsproblem og en risiko for samfunnet. Regjeringen innfører derfor våpenamnesti fra 1. januar 2023 til 1. juni 2023.

– Våpenamnestiet er en svært god anledning for den enkelte til å levere inn våpen og på den måten bidra til å forebygge kriminalitet og ulykker med skytevåpen. Våpen kan havne i feil hender, for eksempel i kriminelle miljøer, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Erfaring viser at det som regel er våpen fra andre verdenskrig, arvevåpen eller våpen fra dødsbo som blir levert inn. Dette kan være tidligere uregistrerte våpen eller registrerte våpen fra dødsbo. Vi håper derfor publikum er særlig oppmerksom på dette. Ved besittelse av skytevåpen en er usikker på om er registrert, er dette også en mulighet til å kontakte politiet uten å risikere straff.

Når våpenet er innlevert kan man søke om å få erverve det lovlig, få tillatelse til å selge det, eller få deaktivert våpenet slik at det blir ubrukbart og kan beholdes. Dersom våpen leveres for destruksjon, kan dette gjøres anonymt.

Ved innlevering av våpen vil ikke det ulovlige våpeninnehavet påvirke utfallet av enkeltpersoners fremtidige våpensøknader eller føre til at man mister lovlig ervervede våpen.

Amnestiet gjelder også for ammunisjon og for ulovlige våpen som ikke er skytevåpen, som for eksempel elektrosjokkvåpen, ulovlige kniver og tåregass. 

Sitter en fremdeles med ulovlige våpen etter at våpenamnestiet avsluttes, risikerer en straff. Strafferammen for ulovlig befatning med skytevåpen er bøter eller fengsel inntil 3 måneder for overtredelse av våpenloven. Grovere tilfeller straffes etter straffeloven med fengsel inntil seks år.

Det har tidligere blitt gjennomført våpenamnestier i:

  1. 2003/2004 – 35 000 våpen ble innlevert
  2. 2008 – 13 000 våpen ble innlevert
  3. 2017 – 8000 våpen ble innlevert

Politidirektoratet har hovedansvaret for gjennomføring av det nasjonale våpenamnestiet, og vil komme tilbake med mer informasjon om hvor innbyggerne kan levere fra seg sine våpen.