Regjeringen løfter likestillingsarbeidet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Alle de fire likestillingssentrene i Norge får økte budsjetter i 2022. Regjeringa styrket bevilgningen for 2022 med fem millioner kroner til 21,4 millioner kroner. Nå fordeles midlene.

- Kvinner og menn har ikke like muligheter i Norge. Friheten til å leve egne selvstendige liv er ikke likt fordelt og kjønn er en viktig årsak til dette. Det skal vi gjøre noe med og derfor styrker vi nå de aktørene som bidrar til likestilling i praksis, sier Trettebergstuen.

Mest øker bevilgningen til Senter for likestilling ved Universitet i Agder.

Senteret får 3,7 millioner kroner i 2022 mot 1,62 millioner i 2021. Det er en økning på 126 prosent.

- Agderregionen henger fortsatt etter på likestillingsstatistikken. Flere kvinner jobber deltid, færre menn tar ut hele eller deler av fedrekvoten, og det er dårligere kjønnsbalanse blant ledere. Derfor prioriterer vi opp Agder, sier Anette Trettebergstuen.

I tillegg legges det opp til at KUN, Likestillingssenteret og Reform blir tildelt 5,9 mill. kroner hver i 2022, dette er en økning på 20,6 prosent for de to førstnevnte sentrene og 26,5 prosent for Reform, sammenlignet med 2021.

Likestillingssentrene og Reform skal drive langsiktig pådriver- og utviklingsarbeid for likestilling. Sentrene skal bygge sin virksomhet på beste tilgjengelige kunnskap og formidle og bidra til at nasjonale faglige råd blir tatt i bruk.

Sentrene har også et ansvar for å frembringe et erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag og forvalte kompetanse om praktisk likestillingsarbeid. Videre skal sentrene være oppdaterte på, utvikle og formidle kunnskap om alle diskrimineringsgrunnlag.

Om likestillingssentrene:

KUN er et kompetansesenter for likestilling i Steigen. KUN jobber for likestilling på alle diskrimineringsgrunnlag. Senteret jobber for eksempel med kompetanseheving gjennom kurs, seminarer og fagdager. KUN gjennomfører også analyser og kunnskapsutvikling.

Senter for likestilling er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og agderregionen. Et av senterets prioriterte oppgaver er å være en pådriver for likestillingsarbeid i agderregionen. Senteret er med i flere ulike forskningsprosjekter og jobber med undervisning.

Likestillingssenteret på Hamar jobber med likestilling i bred forstand. Senteret tilbyr kompetanseheving og utviklingsarbeid knyttet til kjønn og likestilling. Arbeidsmetodene er blant annet kurs og konferanser, nettverk, prosessveiledning, mentoring, kartlegging og utredning. Likestillingssenteret driftes av Stiftelsen Kvinneuniversitetet.

Reform – Ressurssenter for menn har fokus på menn og gutters likestillingsutfordringer. Reform driver hjelpetilbud for menn og formidler kunnskap om gutter og menns livssituasjon. Reforms kjerneområder er arbeid for aktivt farskap, voldsforebygging, bedre fysisk og psykisk helse, og mer likestilte normer for maskulinitet. Reform holder til i Oslo.