Rekordår for fjellreven i 2014

Årets registreringer av fjellrev viser at det er et rekordår for fjellreven. 46 fjellrevpar har fått til sammen 321 valper i Norge. Fjellreven er fortsatt et av Norges mest utrydningstruede pattedyr, men de siste årene har bestanden økt, spesielt i Sør-Norge.

Flere ungekull registrert

I år har 46 fjellrevpar fått til sammen 321 valper i Norge. Dette er det høyeste antall ungekull som er registrert siden det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev startet i 2003.

-Dette er veldig gode nyheter. En slik rekordsesong med tallrike kull er viktig for å styrke bestandene av fjellrev. Fjellreven er kritisk truet, og jeg vil arbeide for å styrke artens vern, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Et av Norges mest utrydningstruede pattedyr

Fjellreven har ekstremt høy risiko for å dø ut fra norsk natur og er derfor registrert som kritisk truet i Norsk rødliste for arter 2010, og. Fjellreven er også utpekt som en indikatorart for klimaendringer av den internasjonale verneorganisasjonen IUCN.

Økning i bestanden de siste år

De siste årene har det vært en økning av antall fjellrever. Går vi tilbake til 2010 var det i underkant av 50 individer på landsbasis. Mens det i år er en bestand på minst 125 voksne fjellrever.

- Dette er et godt utgangspunkt å bygge videre på. Målet er på sikt å bygge opp levedyktige bestander av fjellrev i Norge, og ha et tett samarbeid med Sverige om felles bestander, sier Sundtoft.

 

Målrettede tiltak

Det er fortsatt nødvendig med tiltak for at fjellreven skal klare seg. Med kunnskap om årsakene til fjellrevens tilbakegang, kan forvaltningen sette inn målrettede tiltak som kan være med på å styrke fjellrevbestanden.

De viktigste tiltakene er:

  • utsetting av valper fra avlsstasjonen på Oppdal
  • fôrautomater som er satt opp i leveområdene
  • felling av rødrev

Av årets fjellrevkull hadde 21 av kullene minst en forelder med opprinnelse fra avlsprogrammet i Oppdal. Utsetting av fjellrevvalper fra dette programmet har gitt en reetablering av bestanden i Snøhetta. Dette er i dag Norges største bestand av fjellrev med 13 ungekull og 35 voksne individer. I tillegg har utsetting i andre fjellområder styrket bestanden av fjellrev.

-I vinter fikk jeg være med forskerne i Norsk institutt for naturforskning og oppsynspersonell fra statens naturoppsyn og fjelloppsynet, for å sette ut fjellrevvalper på Hardangervidda. Disse ble brakt fra avlsstasjonen i Oppdal, og skal bidra til å reetablere fjellrevbestanden på Hardangervidda, sier Sundtoft.

Fortsatt utfordringer i nord

Situasjonen for fjellreven nord for Saltfjellet er særlig bekymringsfull. Antall fjellrev mellom Indre Troms og Varangerhalvøya er lave, og uten yngling av fjellrev de siste tre årene står fjellreven i fare for å dø ut i disse fjellområdene. Tiltak som knytter disse områdene sammen er nødvendig for å sikre langsiktig overlevelse av fjellreven i nordlige Skandinavia. I disse nordlige områdene er samarbeidet med Sverige spesielt viktig, fordi leveområdene ligger i grenseområdene.

- Den kritiske situasjonen i de nordlige områdene av Skandinavia viser betydningen av å samarbeide om fjellrevforvaltningen over landegrensene. Derfor jobber vi nå aktivt med å styrke samarbeidet med Sverige, sier Sundtoft.

 

Til toppen