Revisjon av unntak fra forbudet mot offentlig støtte

Europakommisjonen har igangsatt en revisjon av regelverket om offentlig støtte. Blant annet revideres to viktige unntak fra det generelle forbudet; unntaket for bagatellmessig støtte og det alminnelige gruppeunntaket. FAD ønsker innspill fra interesserte parter som kan videresendes til Kommisjonen.

Bagatellmessig støtte
Regelverket om bagatellstøtte (de minimis) innebærer at et foretak kan motta inntil 200.000 euro over tre år uten at dette rammes av forbudet mot offentlig støtte, og uten at tildelingen må meldes til FAD eller ESA. Regelverket åpner dermed for at mindre støttebeløp kan gis etter en svært enkel og lite tidkrevende prosedyre sammenlignet med det som normalt gjelder ved tildeling av offentlig støtte.
Mer informasjon om bagatellmessig støtte finnes i FADs veileder om offentlig støtte.

Kommisjonen har nylig åpnet en høring om regelverket for bagatellmessig støtte. De gjeldende reglene utløper i desember 2013, og Kommisjonen har i den anledning sendt ut et spørreskjema (”questionnaire”)  med sikte på å revidere regelverket. For å få en oversikt over bruken av regelverket, ber Kommisjonen blant annet EØS-landene melde tilbake om omfanget av tildelt bagatellmessig støtte. FAD ber derfor om at aktører som har benyttet seg av reglene om bagatellmessig støtte melder fra til FAD om omfanget av slike tildelinger, i den grad de har oversikt over dette. 

I spørreskjemaet ber Kommisjonen også om synspunkter knyttet til hvilken effekt/konkurransepåvirkning denne typen støtte har, samt synspunkter på vilkårene for bruk av regelverket. I den grad det er erfart problemer med å oppfylle vilkårene for tildeling av bagatellstøtte er det viktig at dette kommer til uttrykk i det norske høringssvaret; er vilkårene eksempelvis for omfattende? I så fall hvorfor? Kommisjonen har tidligere gitt uttrykk for at de vurderer å heve terskelen for bagatellstøtte, muligens opp til 500.000 euro. FAD er derfor særlig interessert i synspunkter for eller mot en endring i terskelverdien, slik at vi kan spille dette inn til Kommisjonen. Aktører som har synspunkter på det eksisterende regelverket, og som ønsker å bidra til et norsk høringssvar bes melde fra til FAD om dette ved å returnere utfylt spørreskjema.

Kommisjonens spørreskjema.

Frist for å svare Kommisjonen er 18. oktober. Eventuelle innspill til et mulig norsk høringssvar kan sendes FAD. Vi ber om at svarutkast/innspill sendes elektronisk til saksbehandler Christina Five Berg med kopi til postmottak@fad.dep.no innen 18. september.

Det alminnelige gruppeunntaket (General Block Exemption Regulation)
Det alminnelige gruppeunntaket gir nærmere regler om hvilke støttetiltak som automatisk anses som forenlig med EØS-avtalen, og som dermed er unntatt fra notifikasjonsplikt til ESA. Forordningen omfatter støttetiltak knyttet til mange forskjellige sektorer og formål. Støttetiltak som oppfyller vilkårene i forordningen kan iverksettes uten forutgående notifikasjon til og godkjenning fra ESA. Det skal imidlertid sendes en forenklet melding til ESA innen 20 dager etter at støtten er tildelt/iverksatt. Det alminnelige gruppeunntaket har stor praktisk betydning, og åpner for at støtte i mange tilfeller kan tildeles etter en svært enkel prosedyre, noe som innebærer både kostnads- og tidsbesparelser for støttegivere.
Mer informasjon om det alminnelige gruppeunntaket finnes i FADs veileder om offentlig støtte.

Kommisjonen har nylig åpnet en høring om det alminnelige gruppeunntaket for å få innspill til den kommende revisjonen av reglene. Kommisjonen har utarbeidet et spørreskjema (”questionnaire”)  for anledningen, som EØS-landene oppfordres til å besvare. Høringen gir norske myndigheter muligheten til å påvirke utformingen av de nye reglene. For å kunne gi Kommisjonen et relevant innspill for revisjon av regelverket er FAD avhengig av tilbakemelding fra brukerne. Vi er særlig interessert i synspunkter knyttet til uklarheter i dagens regelverk, problemer mht. anvendelsen av reglene, og eventuelle ønsker om utvidelse av gruppeunntaket til nye støttekategorier. FAD ber alle aktører som har erfaring med bruk av det eksisterende gruppeunntaket om å komme med innspill til et norsk høringssvar. Innspill kan gis ved å sende utfylt spørreskjema eller en e-post med synspunkter/kommentarer til FAD v/Carsten B. Nielsen (cbn@fad.dep.no) med kopi til postmottak@fad.dep.no.

Fristen for å sende høringssvar til Kommisjonen er 12. september. For at FAD skal ha tilstrekkelig tid til å koordinere eventuelle innspill til høringssvar, ber vi om at innspill/utfylt spørreskjema sendes FAD innen 24. august.

Mer informasjon om høringen, samt lenke til det eksisterende gruppeunntaket og Kommisjonens spørreskjema, finner du her.

Spørsmål knyttet til høringene kan rettes til FAD v/ Carsten B. Nielsen eller Christina Five Berg

Til toppen