RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 77961-77980 av 78896 treff.

 • Offisielt fra statsråd 19. april 1996

  19.04.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 19. april 1996 Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 19. april 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Ot prp nr 50 (1995-96) Om lov om endring i lov 23 mai

 • § 7 - Oppbevarte møbler

  19.04.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 96/04938 E EB Dato: 19.04.1996 Oppbevarte møbler Vi viser til brev 15 april 1996. Lov 29 mai 1953 nr 1 om rett for handverkarar o a til å selja ting som ikke vert henta gjelder etter § 1 bare for den som har til næring "å setja i

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Hittegodsloven

 • Offisielt fra statsråd 12. april 1996

  12.04.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 12. april 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. april 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Kommunal- og arbeidsdepartementet Ot prp nr 49 (1995-96) Om lov om endringer i lov av 4 februar 1977

 • § 1 - Yrkesskadeforsikring for frivillige under større idrettsarrangementer

  12.04.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr. 1996/03291 E KJR Dato: 12.04.1996 Yrkesskadeforsikring for frivillige under større idrettsarrangementer Vi viser til brev 4 mars 1996 med spørsmål knyttet til forskrift 13 oktober 1989 nr 1041 gitt i medhold av yrkesskadeforsikringsloven §

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Yrkesskadeforsikringsloven

 • St.prp. nr. 41 (1995-96) -

  29.03.1996 Proposisjon Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til dokumentet.

 • St.meld. nr. 32 (1995-96) -

  29.03.1996 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  OM GRUNNLAGET FOR SAMFERDSELSPOLITIKKEN Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 29. mars 1996, godkjent i statsråd samme dag. I N N H O L D Sammendrag 1 Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn

 • Offisielt fra statsråd 29. mars 1996

  29.03.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. mars 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssaker St prp nr 43 (1995-96) Om samtykke til ratifikasjon av en avtale av 4. desember

 • M-18/1996 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - kvoter for 1996

  R-460 (28. 03.1996)

  28.03.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-18/1996 R-460 Saksnr. 1996/01558 28. mars 1996 Til Fylkesmennene og kommunene, Statens Landbruksbank. Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - Kvoter for 1996. Midler for 1996 - fylkeskvoter. Ved behandlingen av

 • § 2 - Anmodning om endring av lov om naturskadeforsikring

  28.03.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr. 1996/03147 E KJR/AS Dato: 28.03.1996 Anmodning om endring av lov om naturskadeforsikring Vi viser til brev av 20.2.96 fra Forbrukerrådet m fl med anmodning om å endre lov 16 juni 1989 nr 70 om naturskadeforsikring § 2 første ledd slik at

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Naturskadeforsikringsloven

 • Rundskriv 3/1996

  Delegasjon av myndighet / forenkling av saksbehandlingsrutiner for fylkeskryssende ruter

  26.03.1996 Rundskriv Samferdselsdepartementet

 • Generelt - Endringer i forsinkelsesrenten

  26.03.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr. 1996/4101 E LST Dato: 26.03.1996 Endringer i forsinkelsesrenten Vi viser til telefaks 20 mars 1996 og vedlagte kopi av "Inkassonyheter fra NIF". Det er i denne meldingen gitt uttrykk for at tidligere dommer og rettsavgjørelser hvor

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forsinkelsesrenteloven

 • Lov om regulering av byggje- og anleggsverksemd

  22.03.1996 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Er det fare for vekstkonsentrasjonar som trugar den økonomiske stabiliteten og som kan føre til alvorlege samfunnsproblem, kan Kongen ved forskrift gje nærmare føresegnar om regulering av byggje- og anleggsverksemda. Det kan mellom anna fastsetjast

  Se loven på lovdata.no

 • Offisielt fra statsråd 22. mars 1996

  22.03.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 22. mars 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. mars 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssaker Ot prp nr 37 (1995-96) Om lov om endringer i enkelte lover som

 • St.meld. nr. 28 (1995-96) -

  15.03.1996 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  St meld nr 28 (1995-96) Hvor fartøy flyte kan... De maritime næringer Utenriksdepartementet Innhold: Forord 1. Innledning og sammendrag 2. Målsetting og

 • Offisielt fra statsråd 15. mars 1996

  15.03.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 15. mars 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. mars 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, handelssaker St meld nr 28 (1995-96) Hvor fartøy flyte kan ...

 • M-17/1996 - Produksjonstillegg i jordbruket sett i forhold til forskrift om særlige tiltak for å hindre spredning av scrapie og mædi hos sau i Hordaland og Rogaland

  R-459 (13.03.1996)

  13.03.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-17/1996 R-459 Saksnr. 1996/01278 13. mars 1996 Fylkesmenn, landbruksavdelingen, Kommunar, landbruksforvaltningen, Sauehaldarar i Rogaland og Hordaland Produksjonstillegg i jordbruket sett i høve til «Forskrift om særlige tiltak for å

 • Vedlegg 2 til M-11/1996

  08.03.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg 2: Foreløpig rapport for disponering av tilskuddsmidler til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket. Sendes innen 15.09.96. Adresse: Landbruksdepartementet, landbrukspolitisk avdeling, PB 8007 Dep,0030 OSLO Sum innvilget

 • Vedlegg 1 til M-11/1996

  08.03.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Vedlegg 1: Midler til disposisjon i fylkene fra tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket. Fylkesmannen Kvote 95 Overført 96 Fylkeskvoter 96 Tildisposisjon 96 Østfold 600000 0 1 000000 1 000000 Oslo og Akershus 400000

 • M-11/1996 - Tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket

  R-453 (08.03.1996)

  08.03.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-11/1996 R-453 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/01222 8. mars 1996 Vedlegg 1: Oversikt over midler til disposisjon over freda og verneverdige bygninger i 1996 Vedlegg 2:

 • Ot.prp. nr. 33 (1995-96) -

  08.03.1996 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ot prp nr 33 (1995-96) Om lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) Tilråding frå Kommunal- og arbeidsdepartementet av 8. mars 1996, godkjend i statsråd same dagen. Dokumentet i pdf-format (OBS stor fil.) Elektronisk utgave: Lagt inn av