Setter ned nytt valglovutvalg

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen skal sette ned et offentlig lovutvalg, som skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. – Høy tillit til valg og politiske institusjoner er nødvendig for et velfungerende demokrati. Det er viktig at valget foregår på en korrekt og tillitsvekkende måte, sier statsråd Jan Tore Sanner.

– Det er 20 år siden valgloven ble gjennomgått sist. Siden den gang har det skjedd store endringer i samfunnet og i måten valg gjennomføres på. Det er derfor på tide å se på valgregelverket på nytt, uttaler Sanner.

Utvalget skal gå gjennom hvordan valg gjennomføres og se på problemstillinger knyttet til ansvar og roller, hvordan man stemmer og forsendelse av forhåndsstemmer. Utvalget skal også følge opp Stortingets vedtak om å utrede personvalgordningen for stortingsvalg.

Utvalget skal lage forslag til ny valglov, der språket skal være klart og forståelig.

– Dette er viktig for at alle i samfunnet skal ha mulighet til å forstå hva spillereglene i demokratiet er, sier Sanner

Norge har tidligere fått kritikk internasjonalt for å ikke sikre adgang til å prøve valgklager for domstolene. Utvalget skal derfor vurdere klageordningen for valg.

Antall valgdistrikt

En annen problemstilling utvalget skal se på, er hvordan ny struktur for fylkeskommunene påvirker valgordningen. Utvalget skal blant annet vurdere om dagens inndeling i valgdistrikt skal videreføres, eller om antall valgdistrikter skal reduseres i tråd med fylkesstrukturen.

– Vi ser allerede at forslag om sammenslåing av fylker skaper engasjement, og at det kommer opp spørsmål om hva som skal være valgdistriktene i fremtiden. Dette er viktige spørsmål, og det er mange viktige hensyn i dette arbeidet. Jeg er opptatt av å legge til rette for en grundig prosess der vi får god kunnskap om ulike alternativer og konsekvenser, sier Sanner.

Grunnloven slår fast at det skal være 19 valgdistrikt ved valg til Stortinget. En reduksjon i antall valgdistrikter krever grunnlovsendring. Dette er gjort for å skape forutsigbarhet rundt de sentrale deler av valgordningen. Dermed vil en eventuell endring av antall valgdistrikt være en omfattende prosess, og dersom utvalget foreslår endringer vil disse tidligst kunne iverksettes fra stortingsvalget i 2025.

Det er imidlertid valgloven som sier at de 19 valgdistriktene er fylkene, og det er mulig å videreføre de 19 valgdistriktene selv om fylkesstrukturen endres.

I Norge har det tradisjonelt vært samsvar mellom fylkesinndeling og valgdistrikt. Det er imidlertid ikke nødvendig å ha en slik kobling. I mange andre land er det ikke slik.

– Dette er prinsipielle spørsmål som kan ha betydning for både geografisk og partipolitisk representasjon. Jeg mener derfor det er viktig å utrede spørsmålet grundig før vi vurderer endringer Jeg ser frem til å følge utvalgets arbeid med dette viktige spørsmålet, sier Sanner.

I tillegg til forskere og fagpersoner på valgområdet, vil alle partiene på Stortinget bli invitert til å foreslå hver sin representant til utvalget.

– Det er viktig med bred politisk forankring i spørsmål om valg og valgordning, sier Sanner.

Utvalget blir oppnevnt før sommeren, starter arbeidet i september, og leverer sin utredning innen utgangen av 2019.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00