Sier ja til oppdeling av oljeinstallasjoner i Vats- og Yrkesfjorden

-Vi lytter til kommunens ønske om å legge til rette for arbeidsplasser og verdiskapning i Vindafjord, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag gir han gjenvinningsanlegget til AF Offshore Decom tillatelse til å seksjonere brukte oljeinstallasjoner i Vats- og Yrkesfjorden.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Vats- og Yrkesfjorden i Vindafjord kommune. Fylkesmannen i Rogaland og Fiskeridirektoratet region sør har hatt innsigelser til planen med begrunnelse i naturverdier og fiskeriinteresser. Innsigelsene tas ikke til følge.

- Vi må legge til rette for at fjerning av oljeinstallasjoner kan skje i Norge, på en miljøvennlig måte og til konkurransedyktige vilkår. Med dette vedtaket sikrer vi minst 50 norske arbeidsplasser, sier Sanner.

I følge kommunens saksbehandling er miljøbasen blant de mest avanserte og miljøsikre anleggene for gjenvinning av offshoreinstallasjoner i Europa.

Kommunen vedtok detaljreguleringen av Vats- og Yrkesfjorden i juni i 2014. AF Decom ønsker å benytte området til oppdeling av utrangerte oljeinstallasjoner. Hovedvirksomheten til bedriften i Vatsfjorden er demontering og gjenvinning av petroleumsinstallasjoner. Det er allerede investert omlag 600 millioner kroner i miljøbasen og det er etablert et miljøovervåkningsprogram for aktiviteten.

- Vi ønsker vekst og verdiskapning i hele landet, og mener denne næringen må ha forutsigbare rammer. En rekke oljeinstallasjoner er planlagt fjernet fra Nordsjøen i nærmeste tid og dette kan være viktige arbeidsplasser i Norge, sier Sanner.

Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har gitt grønt lys til planforslaget. Miljødirektoratet mener at det ikke er risiko for forurensing.

En viktig forutsetning for tillatelsen er at bedriften ivaretar miljøhensyn, sjømattrygghet og bred deltakelse i forbindelse med miljøovervåkingsprogrammet. Derfor er det gjort en del innstramminger og presiseringer i reguleringsbestemmelsene.

Konkret betyr det at virksomheten må begrense sin aktivitet i gyteperioden. Det settes også begrensinger på antall oljeinstallasjoner som kan seksjoneres og hvor lenge de får ligge i fjorden. Mattilsynet og Fiskeridirektoratet må involveres i arbeidet med miljøovervåkingen.

- Sjømattrygghet er viktig og vi stiller derfor strenge krav til miljøovervåking, sier Sanner.

Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet til Fylkesmannen i Rogaland

Til toppen