Skal bli enklere å gjøre en god jobb

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Dersom viktige saker ikke er godt nok utredet risikerer vi å sløse med skattebetalernes penger. Det må bli enklere å gjøre en god jobb. Den nye utredningsinstruksen skal gjøre det enklere for ansatte og ledere i staten å utrede saker, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Instruksen trer i kraft 1. mars 2016.

I 2013 konkluderte Riksrevisjonen med at offentlige tiltak ikke blir godt nok utredet. - Vi sløser med skattebetalernes penger når vi ikke utreder offentlige tiltak godt nok. Vi risikerer prosjekter som blir dyrere eller dårligere enn ventet, eller politiske vedtak som har konsekvenser vi ikke har oversikt over, sier Sanner.

Formålet med utredningsinstruksen er å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige reformer, regelendringer, og investeringer og andre statlige tiltak.

- Utredningsinstruksen skal brukes i alle departmenter når vi planlegger reformer, regelendringer og andre tiltak. Hvis vi forventer at alle ansatte skal bruke den må den være enkelt å forstå og enkel å bruke, sier Sanner.

Den nye utredningsinstruksen har en sjekkliste med seks spørsmål som må besvares i alle utredninger. - Sjekklisten sikrer at vi har informasjonen vi trenger for store og små beslutninger og den gjør instruksen enkel å bruke, sier Sanner.

De viktigste endringene i utredningsinstruksen er:

  • Forenkling og tydeligere skal-krav: Bestemmelsene blir enklere og mer konkrete. Regler som er unødig kompliserte eller vanskelig å praktisere, er endret eller fjernet. Formuleringer som kan være vanskelig å forstå, er endret eller fjernet.
  • Forholdsmessighet i utredningen: Kravene til utredning og ressursene som brukes på utredninger, bør stå i forhold til virkningene av det foreslåtte tiltaket.
  • EØS- og Schengen-avtalene: Kravene til utredning i slike saker er nå integrert i instruksen.

Den nye instruksen trer i kraft 1. mars i år. Samtidig blir forvaltningen av utredningsinstruksen flyttet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Finansdepartementet. Direktoratet for økonomistyring skal gi veiledning om forståelse og praktisering av instruksen. Veiledning om lover og forskrifter skal fortsatt Justis- og beredskapsdepartementet følge opp. Utenriksdepartementet vil følge opp arbeidet med EØS- og Schengen-saker.

Den nye instruksen om utredning av statlige tiltak inngår som ett av mange tiltak i regjeringens program for bedre styring og ledelse i staten. Programmets formål er å sikre økt resultatorientering og gjennomføringskraft i statsforvaltningen.