Skal finne felles løsning for gruppesøksmål

Europakommisjonen lar seg inspirere av den norske tvisteloven når de jobber for et europeisk rammeverk for gruppesøksmål. Justisråd Hanne Messel og konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

Kommisjonen lanserte 4. februar høringen om kollektive tvistemål (gruppesøksmål), Towards a Coherent European Approach to Collective Redress.  Fristen for kommentarer er satt til 30. april 2011.

Det er tre generaldirektorat som dekker dette feltet: DG Justis, DG Konkurranse og DG Helse- og forbrukerpolitikk. De tre berørte kommissærer ble i oktober 2010 enige om å arbeide for et sammenhengende europeisk rammeverk for å styrke arbeidet med kollektive tvistemål så mye som mulig basert på de ulike nasjonale tradisjonene. Kommisjonen har nå lansert en høring som dekker alle områder. Det presiseres at Kommisjonen er imot å introdusere et amerikansk system for gruppesøksmål.   

Viser interesse for norsk tvistelov
Generaldirektoratet for konkurranse presenterte i april 2008 en hvitbok om skadeserstatning for den som lider økonomisk skade ved overtredelse av EF-traktatens konkurranseregler. På bakgrunn av ulik lovgivning i medlemslandene, ble det i hvitboken foreslått konkrete tiltak knyttet til reguleringsnivå. Hovedformålet med hvitboken var å sikre full kompensasjon i samsvar med formålet med erstatningsretten generelt og med økt håndheving som et sekundært formål. I denne forbindelsen viste Kommisjonen spesiell interesse for den norske tvisteloven, og med eksempler på hvordan enkelte spørsmål reist i hvitboka kan løses. Generaldirektoratet for helse og forbrukerpolitikk presenterte for høring i november 2008 en grønnbok om kollektive tvistemål for forbrukere.

Europaparlamentet gav i en resolusjon av 26. mars 2009 støtte til hvitboka, og understreket at en effektiv håndhevelse av EUs konkurranseregler forutsetter at skadelidt må kunne søke erstatning. Dette må imidlertid ikke føre til en unødvendig fragmentering av dagens prosessuelle regler på nasjonalt nivå. Europarlamentet ba Kommisjonen nøye vurdere det legale grunnlaget, herunder muligheten for ett horisontalt direktiv for alle typer av erstatningssøksmål.

Det ble i løpet av 2009 pekt på behovet for å se disse forslagene i sammenheng, og det lyktes tidligere konkurransekommissær Kros ikke å legge fra noe forslag om regelverk på EU-nivå (i form av et direktiv for dette på konkurranseområdet) under den forrige Kommisjonens mandatperiode, som utløp høsten 2009, noe hun selv beklaget. Disse forslagene har dermed ligget til vurdering hos de tre generaldirektorat, DG Justis, DG Konkurranse og DG Helse- og forbrukerpolitikk under 2010

Skal jobbe fram felles retningslinjer
Konkurransekommissær Joaquín Almunia viste i en tale 15. oktober 2010 til Monti-rapporten hvor det framholdes:

- Retten til å få erstatning for skader etter brudd på EU-lovgivning er den samme for alle borgere av EU. Men tilgangen til retten er ulik. Dermed blir resultatet er en markert ulikhet mellom medlemsstatene i nivået av beskyttelse av retten til erstatning.

Neste trinn
Europakommisjonen har nå iverksatt en bred offentlig konsultasjonsrunde, med formål om å identifisere felles prinsipper og mulige områder hvor EU kan styrke gjennomføring av EU-lovgivning gjennom ulike former for kollektive tvistemål for bruk i fremtidige lovinitiativ. Siktemålet er at Kommisjonen skal legge fram en melding om kollektive tvistemål, som danner grunnlaget for mulige nye initiativ i Europa.

 

Til toppen