Slik kan EUs regionalpolitikk bidra til bærekraftig vekst

Europakommisjonen lanserte 27. januar en meddelelse om regionalpolitikkens bidrag til bærekraftig vekst. For perioden 2007-2013 er det budsjettert med om lag 105 milliarder euro til prosjekter for bærekraftig vekst i EU innen regionalpolitikken. Regionalråd Jan Edøy rapporterer.

I meddelelsen Regionalpolitikkens bidrag til bærekraftig vekst i Europa 2020, som Europakommisjonen offentliggjorde 27. januar, oppfordres alle i medlemslandene som arbeider med og bruker strukturfondene, til å intensivere finansieringen av bærekraftige prosjekter for å forbedre kavliteten på investeringene. Dette gjelder altså for strukturfondene for inneværende periode 2007 -2013. I pressemeldingen fremgår det at dette budskapet skal bidra til å støtte opp om implementeringen av flaggskipinitiativet Et ressurseffektivt Europa under Europa 2020-strategien som ble vedtatt 26. januar.

Dette flaggskipinitiativet fremmer et langsiktig strategisk rammeverk for tiltak innen politikkområder som klimapolitikken, energipolitikken, transportpolitikken, næringspolitikken, landbrukspolitikken, fiskeripolitikken, miljøpolitikken samt regionalpolitikken. Flaggskipinitiativet skal bidra til bedre å koordinere og øke sikkerheten for investeringer og innovasjon for å sikre en mer bærekraftig politikk for en mer ressurseffektiv og lavkarbonvekst i Europa.

Dette viser nå hvilke grep EU gjør for å bruke regionalpolitikken (cohesion policy) for å best mulig bidra til en måloppnåelse innen dette flaggskipinitiativet.

Meddelelsen Regionalpolitikkens bidrag til bærekraftig vekst i Europa 2020 presentertes sammen av kommisærene Johannes Hahn (Regionalpolitikk), Janez Potocnik (Miljø), Günther Oettinger (Energi) og Connie Hedegaard (Klima). Anbefalingene i meddelelsen er et resultat av et tett samarbeid mellom de fire kommisærene.

I meddelelsen fremmer Kommisjonen  ni anbefalinger

1.      Byer og regioner bør akselerere investeringene i fornybar energi og energieffektivisering – særlig nye muligheter for energisparingstiltak i bygg

2.      Ansvarlige myndigheter av de operasjonelle programmene innen regionalpolitikken oppfordres til å gi prioritet til prosjekter som fremmer ressurseffektiviteten i transportsektoren

3.      De samme myndigheter oppfordres også til å investere i naturlig kapital, ved å bruke strukturfondene til naturlig risikoforebygging samt prioritere grønn infrastruktur

4.      Myndighetene anmodes om å styrke støtten til grønn innovasjon ved å støtte klynger og bruke regional finansiering for å fremme informasjonsteknologi (IKT).

5.      EU-programmer og prosjekter skal screenes for sin klimanøytralitet, samt at klimaendringer skal tas med i den territorielle (areal)planleggingen spesielt i kystområder og deltaområder.

6.      Preferanse skal gis til prosjekter som bidrar til å øke gjenbruken av vann, avfallshåndtering og resirkulering.

7.      Forbedre kvaliteten av samfinansierte prosjekter ved å utnytte innovative leveringsmetoder slik som grønne offentlige innkjøp. Dette innebærer at miljømessige og sosiale hensyn skal tas med i vurderingen i innkjøpsprosedyrer.

8.      Regionene i EU oppfordres til å utvikle synergier mellom regionalpolitikken og andre EU-instrumenter som rammeprogrammet for forskning, bygdeutvikling (rural development) og EUs program for konkurranseevne og innovasjon (CIP) samt bruke Covenant of Mayors for å øke effekten.

9.  Forberede seg til neste generasjon av operasjonelle programmer (2014 – 2020) ved å utvikle sterkere tematisk fokus for grønn investering og bedre kapasitet for å involvere lokale, regionale partnere samt NGO-er i den regional tilpassningen til klimaendringer og bekjempelsesstrategier.

Les hele meddelsen fra Kommisjonen her.

Les alt om EUs sysselsettings- og vekststrategi Europa 2020 her

 

 

 

 

Til toppen